ภาพรวมของหลักสูตร

                      ครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคม กอบกู้วิกฤต ผ่านการพัฒนาคน ด้วยการสร้างคน สร้างความรู้ เพื่อผลของการพัฒนาทั้งปวง ครูทั่วโลกมีพันธกิจและภารกิจร่วมกันในการแก้วิกฤตโลก โดยการให้การศึกษาที่ดีที่สุด เพื่อสร้างคนดี คนเก่ง คนมีความสุขที่เป็นพลเมืองและพลโลก เพื่อพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
                 วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปทำหน้าที่ให้ความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสัย ให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนทั่วประเทศ ให้บัณฑิตครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำ กับคนในชุมชน ในสังคม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน อย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน เพื่อการดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ บัณฑิตครูจึงเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่ง ในการสร้างคน สร้างชาติ โดยการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนของประเทศ หลักสูตรนี้จำเป็นต้องสร้างให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาชาติ
                 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นหลักสูตรด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการดำรงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านปัญญา เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพ การผลิตครูสุขศึกษาและพลศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในบทบาทเพื่อการสร้างทรัพยากรที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของการมีสุขภาพดี โดย
                 สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้เจตคติคุณธรรมค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน
                 พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายการเล่นเกมและกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญารวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬาพลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม และกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา

 มคอ 2 กศ.บ.สุขศึกษาและพลศึกษา 2562 (4ปี)    ดาวน์โหลด
 มคอ.2 กศ.บ. สุขศึกษาและพลศึกษา 2556 (5ปี)   ดาวน์โหลด
 มคอ.2 กศ.บ. สุขศึกษาและพลศึกษา 2560 (5ปี)   ดาวน์โหลด

รายละเอียดของหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 1

-วิชาศึกษาทั่วไป                                                       จำนวน 9 นก
-วิชาชีพครูบังคับ                                                       จำนวน 3 นก
ศษ 111 จิตสำนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู                    3(2-2-5)
-วิชาเอกสุขศึกษา                                                     จำนวน 6 นก
สขพ 101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์           3(2-2-5)
สขพ 102 หลักการสาธารณสุขและสุขศึกษา                    3(3-0-6)
-วิชาเอกพลศึกษา                                                     จำนวน 3 นก
พลท 102 ประวัติและปรัชญาพลศึกษา                           3(3-0-6)

                                                                            รวม 21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

-วิชาศึกษาทั่วไป                                                       จำนวน 9 นก
-วิชาเอกสุขศึกษา                                                      จำนวน 9 นก
สขป 201 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสุขศึกษา                 3(2-2-5)
สขพ 103 สุขภาพองค์รวม                                            3(3-0-6)
สขพ 104 โรคและการป้องกันโรค                                   3(3-0-6)
-วิชาเอกพลศึกษา                                                      จำนวน 3 นก
พลท 111 ว่ายน้ำ 1                                                    1(1-1-1)
พลท 112 กรีฑา 1                                                     1(1-1-1)
พลท 115 ความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย              1(1-1-1)
                                                                             รวม 21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

-วิชาศึกษาทั่วไป                                                        จำนวน 3 นก
-วิชาชีพครูบังคับ                                                        จำนวน 6 นก
ศษ 201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                       3(2-2-5)
ศษ 211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา                                3(2-2-5)
-วิชาเอกสุขศึกษา                                                       จำนวน 3 นก
สขพ 201 จิตวิทยาทางสุขศึกษา                                     3(3-0-6)
-วิชาเอกพลศึกษา                                                      จำนวน 8 นก
พลท 205 สมรรถภาพทางกาย                                       2(1-2-3)
พลท 221 บาสเกตบอล 1                                             1(1-1-1)
พลท 222 ฟุตบอล 1                                                   1(1-1-1)
วิชาเอกพลศึกษากลุ่มทฤษฎีเลือก                                   จำนวน 4 นก
                                                                              รวม 20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

-วิชาศึกษาทั่วไป                                                        จำนวน 3 นก

-วิชาชีพครูบังคับ                                                        จำนวน 6 นก
ศษ 241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสำหรับครู            3(2-2-5)
ศษ202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู                        3(2-2-5)
-วิชาเอกสุขศึกษา                                                       จำนวน 6 นก
สขพ 202 สุขภาพครอบครัวและชุมชน                              3(2-2-5)
สขพ 203 สุขภาพผู้บริโภค                                            3(3-0-6)
-วิชาเอกพลศึกษา                                                       จำนวน 4 นก
พลท 202 กลศาสตร์สำหรับครูพลศึกษา                           3(3-0-6)
พลท 223 วอลเลย์บอล 1                                             1(1-1-1)
                                                                              รวม 19 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

-วิชาศึกษาทั่วไป                                                        จำนวน 3 นก
-วิชาชีพครูบังคับ                                                        จำนวน 5 นก
ศษ 321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร                            3(2-2-5)
ศษ391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1           2(0-4-2)
-วิชาเอกสุขศึกษา                                                       จำนวน 6 นก
สขพ301 ความปลอดภัยในชีวิต                                      3(3-0-6)
สขพ302 การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บ         3(2-2-5)
-วิชาเอกพลศึกษา                                                       จำนวน 4 นก
พลท 305 หลักการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา                               2(2-0-4)
พลท 312 แบดมินตัน                                                   1(1-1-1)
พลท 327 ตะกร้อ 1                                                     1(1-1-1)

-วิชาเอกพลศึกษากลุ่มวิชาการฝึกและการตัดสินกีฬา            จำนวน 2 นก
                                                                               รวม 20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

-วิชาศึกษาทั่วไป                                                         จำนวน 3 นก
-วิชาชีพครูบังคับ                                                         จำนวน 6 นก
ศษ 331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                                    3(2-2-5)
ศษ351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา                       3(2-2-5)
-วิชาชีพครูเลือก                                                          จำนวน 2 นก
-วิชาเอกสุขศึกษา                                                        จำนวน 6 นก
สขพ 303 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ                       3(2-2-5)

สขป 301 การบริการสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ 3(2-2-5)
-วิชาเอกพลศึกษา                                                        จำนวน 3 นก
พลท 341 กิจกรรมเข้าจังหวะ                                          1(1-1-1)
วิชาเอกพลศึกษากลุ่มกีฬาและกิจกรรมเลือก                       จำนวน 2 นก
                                                                               รวม 20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

- วิชาชีพครูบังคับ                                                       จำนวน 5 นก
ศษ471 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                               3(2-2-5)
ศษ491 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 2           2(0-4-2)
-วิชาเอกสุขศึกษา                                                       จำนวน 3 นก
วิชาเอกสุขศึกษาเลือก                                                  จำนวน 3 หน่วยกิต
-วิชาเอกพลศึกษา                                                       จำนวน 4 นก
พลท 403 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย                              3(2-2-5)
พลท 441 ลีลาศ                                                         1(1-1-1)
-เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม                   จำนวน 2 นก
-วิชาเลือกเสรี                                                             จำนวน 3 นก
                                                                              รวม 17 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

-วิชาชีพครูบังคับ                                                         จำนวน 6 นก
ศษ481 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา                                  3(2-2-5)
ศษ461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา              3(2-2-5)
-วิชาเอกสุขศึกษา                                                         จำนวน 3 นก
สขป 411 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา                                  3(2-2-5)
-วิชาเอกพลศึกษา                                                         จำนวน 6 นก
พลท 402 การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน        3(3-0-6)
พลท 471 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา                                 3(2-2-5) 
-เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม                    จำนวน 2 นก
-วิชาเลือกเสรี จำนวน 3 นก
                                                                                รวม 20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

- วิชาชีพครูบังคับ                                                       จำนวน 6 นก
ศษ 591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1     6(1-12-5)
                                                                              รวม 6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

-วิชาชีพครูบังคับ                                                         จำนวน 6 นก
ศษ 592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2      6(0-12-6)
                                                                               รวม 6 หน่วยกิต

การประกอบอาชีพ

ครูและบุคคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นิสิตของเรา