ภาพรวมของหลักสูตร

            เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพนันทนาการที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการนันทนาการอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานนันทนาการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามภารกิจต่าง ๆ มีเจตคติที่ดีและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่นและต่อสังคม ตลอดจนอุทิศตนเพื่องานในวิชาชีพนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสรรค์ชุมชนและสังคมที่ดี มีบุคลิกภาพที่สง่างามเหมาะสมกับบทบาทนักนันทนาการ สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และมีคุณลักษณะการเป็นผู้นำนันทนาการ/เป็นนักบริหารจัดการโครงการนันทนาการที่ดี

รายละเอียดของหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 1

มศว121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพสื่อสาร 1                3(2-2-5)
มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                                            3(3-0-6)
มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์                        3(3-0-6)
พลน111 จริยธรรมสำหรับวิชาชีพนันทนาการ                     3(3-0-6)
พลน112 นันทนาการเบื้องต้น                                        3(3-0-6)
พลน115 การเป็นผู้นำเกมนันทนาการ                              3(2-2-5)
พลน118 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในนันทนาการ           2(1-2-3)
                                                                             รวม 20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

มศว111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                 3(3-0-6)
มศว122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร             2 3(2-2-5)
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                            2(2-0-4)
พลน113 พื้นฐานดนตรีและขับร้องเพื่อนันทนาการ              2(1-2-3)
พลน114 การละเล่นพื้นเมือง                                         2(1-2-3) 
พลน116 จิตวิทยาทางนันทนาการ 3(2-2-5)
พลน117 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับวิชาชีพนันทนาการ 2(2-0-4)
                                                                             รวม 17 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

มศว258 ศิลปะการพูดและการนำเสนอ                             2(2-0-4)
มศว358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม           2(1-2-3)
พลน211 ค่ายพักแรม                                                   2(1-2-3)
พลน212 กิจกรรมนันทนาการและการใช้เวลาว่าง                 3(2-2-5)
พลน225 กิจกรรมและความปลอดภัยทางน้ำ                       2(1-2-3)
พลนXXX วิชาชีพเลือก                                                  2(2-0-4)
พลนXXX วิชาชีพเลือก                                                  2(2-0-4)
เลือกเสรี                                                                    2(2-0-4)
                                                                               รวม 17 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

มศว261 พลเมืองวิวัฒน์                                                 3(3-0-6)
พลน213 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพนันทนาการ                 2(1-2-3)
พลน221 นันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน                       2(1-2-3)
พลน222 นันทนาการชุมชน                                             2(1-2-3)
พลน223 การพูดทางนันทนาการ                                       2(1-2-3)
พลน224 เทคโนโลยีและสื่อดิจิตอลเพื่อนันทนาการ               2(1-2-3)
พลนXXX วิชาชีพเลือก                                                   2(2-0-4)
XXX วิชาเลือกเสรี                                                         2(2-0-4)
                                                                                รวม 17 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

มศว361 มศว เพื่อชุมชน                                              3(1-4-4)
พลน322 การจัดการนันทนาการ                                     3(3-0-6)
พลน323 โปรแกรมนันทนาการ                                      2(1-2-3)
พลน325 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม                                  3(2-2-5)
พลน327 การจัดงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ                2(1-2-3)
พลน328 นันทนาการการท่องเที่ยว                                2(1-2-3)
พลน424 ผู้กำกับลูกเสือและเนตรนารี                             2(1-2-3)
                                                                            รวม 17 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                                       3(2-2-5)
พลน311 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำนันทนาการ                   2(1-2-3)
พลน321 การจัดองค์การและบุคลากรทางนันทนาการ          2(2-0-4)
พลน324 ผู้นำนันทนาการ                                             3(2-2-5)
พลน326 การแสดงทางนันทนาการ                                 2(1-2-3)
พลน329 นันทนาการในสถานศึกษา                                2(2-0-4)
พลน425 การวัดและประเมินผลทางนันทนาการ                  2(2-0-4)
                                                                              รวม 16 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

พลน411 การจัดการแข่งขันเกมและกีฬา                         3(2-2-5)
พลน421 นันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ                             2(2-0-4)
พลน422 พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการ    2(1-2-3)
พลน423 ธุรกิจและการตลาดทางนันทนาการ                   2(2-0-4)
พลน426 สถิติและการวิจัยเบื้องต้นทางนันทนาการ            3(2-2-5)
พลน427 สัมมนาในวิชาชีพนันทนาการ                           2(1-2-3)
พลนXXX วิชาชีพเลือก                                               2(2-0-4)
XXX วิชาเลือกเสรี                                                     2(2-0-4)
                                                                            รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2
พลน442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                             6(0-18-6)
                                                                            รวม 6 หน่วยกิต
พลน441 สหกิจศึกษา                                                6(0-18-0)
                                                                            รวม 6 หน่วยกิต

การเรียนการสอน

            นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติการ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การฝึกปฏิบัติการทั้งในและนอกห้องปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในชุมชน องค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ทำงานด้านการเป็นผู้นำนันทนาการ และนิสิตจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศในชั้นปีที่ 4

การประกอบอาชีพ

  • ผู้นำนันทนาการในองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลทั่วประเทศ
  • นักนันทนาการในโรงเรียน สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ
  • นักนันทนาการในหน่วยงานพัฒนาบุคลากรและหน่วยฝึกอบรมขององค์กร บริษัทต่างๆ
  • ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริการนันทนาการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ประกอบธุรกิจนันทนาการการท่องเที่ยว
  • วิทยากรพิเศษ อาจารย์พิเศษและอาชีพอิสระ
นิสิตของเรา