ภาพรวมของหลักสูตร          

            เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพขั้นสูงทางด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำทางวิชาการ ในแต่ละสาขาของการจัดการกีฬาและนันทนาการสู่สังคม เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ มีจรรยาบรรณ มีวุฒิภาวะ สามารถจัดระบบการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ รอบรู้และเท่าทันกับความก้าวหน้าทางวิชาการ การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการเข้ากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการกีฬาและนันทนาการ  เป็นผู้และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดของหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 1
พกน701 การออกแบบวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติทางการกีฬาและนันทนาการ 3(3-0-6)
พกน702 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการกีฬาและนันทนาการ                           3(3-0-6)
พกน703 สัมมนาการจัดการกีฬาและนันทนาการ                                          1(0-2-1)
                                                                                                       รวม 7 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

พกน721 สัมมนาการวิจัยการจัดการนันทนาการ                                            2(1-2-3)
พกน722 แนวโน้มและประเด็นทางการจัดการนันทนาการ                                2(2-0-4)
วิชาเลือก 2 รายวิชา                                                                              6
                                                                                                        รวม 10 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก                         9 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก                         9 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

ปพอ891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 9 หน่วยกิต

การเรียนการสอน

            นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในองค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของการวิจัย นิสิตจะได้รับการดูแล ให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการทำวิจัยรวมถึงการสนับสนุนด้านอื่น ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัย โดยประยุกต์ระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเพื่ิอตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านการจัดการกีฬาและนันทนาการ 

การประกอบอาชีพ

            สามารถประกอบอาชีพในสาขาการกีฬา นันทนาการ การท่องเที่ยว ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน วิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสาขาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว อื่น ๆ เช่น   

  • นักวิชาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ
  • นักวิชาการ นักวิจัย วิทยากร เกี่ยวกับกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว ในองค์กรกีฬาและองค์กรระดับประเทศ
  • ผู้ประกอบการ ธุรกิจเกี่ยวกับบริการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
  • นักบริหาร ประกอบธุรกิจกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว
นิสิตของเรา
หลักสูตรอื่นๆ