คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

อ่านต่อ..
ข่าวสารและกิจกรรม
24 มี.ค.
ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารคณะพลศึกษา ขอบเขตการตีพิมพ์ สาขาพลศึกษา สาขาสุขศึกษา สาขาสันทนาการ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ขั้นตอนการส่งบทความ

อ่านต่อ..
23 เม.ย.
เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 เม.ย.66 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-649-5000 ต่อ 22516

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์