คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

อ่านต่อ..
ข่าวสารและกิจกรรม
01 ม.ค.
เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กำกับดูแลงานสื่อสารองค์กรของคณะ กล่าวถึงการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "เราได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ใหม่ให้น่าสืบค้นและให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคณะได้ครบถ้วน ทันสมัย สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อและเผยแพร่องค์ความรู้ ทรัพยากรทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างตระหนักถึงความสำคัญในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 คณะพลศึกษา มศว จึงขานรับนโยบายดังกล่าวด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรผ่านเว็บไซต์ใหม่นี้รวมถึงสื่อต่าง ๆ ของคณะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยมุ่งหวังให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่นี้ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนของประชาคมคณะพลศึกษา มศว ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ"  

อ่านต่อ..
12 ม.ค.
คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการค่ายอาสาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบองค์รวม

คณะพลศึกษา มศว จัดโครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการค่ายอาสาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบองค์รวม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ่งเข้ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก ของคณะพลศึกษา โดยเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นการจัดกิจกรรมครั้งสุดท้ายของโครงการ ผศ.ดร.สุนันทา ศรีศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ คณะพลศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดโครงการฯ ร่วมด้วย อ.ดร.สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ คณะพลศึกษา คณาจารย์ และนิสิตคณะพลศึกษา และผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอหนองแสง เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมของโครงการที่ผ่านมา ประกอบไปด้วย
1 ธันวาคม 2560 นันทนาการสร้างสุข ลดอุบัติผู้สูงวัย การทรงตัว
8 ธันวาคม 2560 นันทนาการการละคร ลิเกมนต์รักลูกทุ่ง กินอย่างไรให้มีความสุข
15 ธันวาคม 2560 นันทนาการสร้างสุข สุขภาพจิต โยคะสำหรับผู้สูงอายุ
22 ธันวาคม 2560 ย้อนวัยวันวาน งานกาชาด แอโรบิกสำหรับผู้สูงอายุ
5 มกราคม 2561 วัฒนธรรมชุมชนสร้างสุขภาพ กิจกรรมทางกายยางยืด
12 มกราคม 2561 ถอดบทเรียน มอบเกียรบัตร พิธีปิดโครงการ

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วิดีโอ