คณะพลศึกษา
PE.SWU
คณะพลศึกษา
 
:: ความเป็นมาของเรา ::
» ประวัติคณะพลศึกษา
» ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
:: บุคลากรของเรา ::
» ฝ่ายบริหารคณะพลศึกษา
» คณาจารย์คณะพลศึกษา
» บุคลากรสายสนับสนุน
:: ข้อมูลด้านวิชาการ ::
» บริการวิชาการ-นิสิต
» บริการวิชาการ-คณาจารย์
:: ข้อมูลด้านวิจัยการศึกษา ::
» ทุนอุดหนุนการวิจัย
» ผลงานวิจัยของบุคลากร
» ปริญญานิพนธ์ของนิสิต
:: หลักสูตรการศึกษา ::
» หลักสูตรระดับปริญญาตรี
» หลักสูตรระดับปริญญาโท
» หลักสูตรระดับปริญญาเอก
:: ฝ่ายแผนประกันคุณภาพ  ::
» รายละเอียด/ปฏิทินกิจกรรม
» รายงานงบประมาณทางการเงิน
:: การจัดการความรู้ (KM) ::
» บทเรียนออนไลน์
» บทความทางวิชาการ
» วารสารคณะพลศึกษา
» เว็บไซต์น่าสนใจ
» กระดานข่าวสนทนา
 
 
บทความทางวิชาการ

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำนักงานคณบดี ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา IsanGate.net IsanGate.net English Language Thai Language