คณะพลศึกษา
PE.SWU
คณะพลศึกษา
 
:: ความเป็นมาของเรา ::
» ประวัติคณะพลศึกษา
» ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
:: บุคลากรของเรา ::
» ฝ่ายบริหารคณะพลศึกษา
» คณาจารย์คณะพลศึกษา
» บุคลากรสายสนับสนุน
:: ข้อมูลด้านวิชาการ ::
» บริการวิชาการ-นิสิต
» บริการวิชาการ-คณาจารย์
:: ข้อมูลด้านวิจัยการศึกษา ::
» ทุนอุดหนุนการวิจัย
» ผลงานวิจัยของบุคลากร
» ปริญญานิพนธ์ของนิสิต
:: หลักสูตรการศึกษา ::
» หลักสูตรระดับปริญญาตรี
» หลักสูตรระดับปริญญาโท
» หลักสูตรระดับปริญญาเอก
:: ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ::
» รายละเอียด/ปฏิทินกิจกรรม
:: การจัดการความรู้ (KM) ::
» บทเรียนออนไลน์
» บทความทางวิชาการ
» วารสารคณะพลศึกษา
» Blog คณาจารย์และบุคลากร
» เว็บไซต์น่าสนใจ
» กระดานข่าวสนทนา
 

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ครั้งที่  1/2554
เรื่อง   การประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง  โดยการใช้สวิทช์ไฟกระตุก
ดาวน์โหลด
     
กราฟแสดงฐานข้อมูลบุคลากร คณะพลศึกษา ดาวน์โหลด
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
สำนักงานคณบดี ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา IsanGate.net IsanGate.net