สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนงานหลักของคณะและวิชาการ ซึ่งได้แก่ งานผลิตบัณฑิต งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี งานโครงการต่าง ๆ เพื่อให้งานดังกล่าวดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมายของคณะฯ ทั้งนี้ลักษณะงานของสำนักงานคณบดีจะเป็นลักษณะงานประสานงานให้ข้อมูลแก่ผู้บริการ คณาจารย์ งานบริการแก่นิสิตด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แบ่งงานออกเป็นงานด้านต่าง ๆ และมีหัวหน้างานรับผิดชอบงานโดยตรง

อ่านต่อ..
ข่าวสารและกิจกรรม
00
กองคลังแจ้งข่าว

แจ้งคณาจารย์ บุคลากร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง 1.แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ 2.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ 3.ว 89 เกี่ยวข้องกับใครบ้าง สามารถดาวน์โหลดหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

อ่านต่อ..
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์