ข่าวสารทั้งหมด
23 เม.ย. 2561
ทั่วไป

รดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 คณะพลศึกษา จัดโครงการรดน้ำขอพรผู้บริหารและอาจารย์ผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมประกวดการแต่งกายชุดไทย ตามรอยออเจ้า บุพเพสันนิวาส โดยผู้ชนะเลิศการแต่งกายฝ่ายชาย อาจารย์ธเนตร ตัญญวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสันทนาการ และผู้ชนะเลิศการแต่งกายฝ่ายหญิง นางจินดา ไตรเวช หน่วยงานการเงินและพัสดุ ณ คณะพลศึกษา มศว องครักษ์

ทั่วไป

ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

คณะพลศึกษาสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรด้นการรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน

ทั่วไป

คณะพลศึกษาร่วมใจใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า

ขอร่วมมือในการนำกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในการทำสำเนาเอกสาร  เพื่อให้เป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรของคณะพลศึกษา ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากร โดยจัดทำกล่องใส่กระดาษ Reuse และ Recycle ไว้ที่หน้าห้องงานบริหารและธุรการ

19 มี.ค. - 01 ธ.ค. 2561
ทั่วไป

การสร้าง Google Forms & QR code และ การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน ICT เรื่อง การสร้าง Google Forms & QR code และการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ