ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

คณะพลศึกษาสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรด้นการรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานของคณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  จึงขอความร่วมมือแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานของคณะพลศึกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อดำเนินการติดตามประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน ในทุกๆเดือน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2560 – เดือน กรกฎาคม 2561

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น