คณะพลศึกษาร่วมใจใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า

ขอร่วมมือในการนำกระดาษที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ในการทำสำเนาเอกสาร  เพื่อให้เป็นการสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรของคณะพลศึกษา ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม  โดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากร โดยจัดทำกล่องใส่กระดาษ Reuse และ Recycle ไว้ที่หน้าห้องงานบริหารและธุรการและขอให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด คณะพลศึกษาร่วมใจใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น