ภาพรวมของหลักสูตร

                  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยสามารถผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและลุ่มลึกในเชิงวิชาการทางสุขภาพ และวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่เป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศด้านสุขภาพของประชาชนและสังคมไทย
                  บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษานี้ จะผลผลิตบัณฑิตที่เป็นครูและบุคลากรทางสุขศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในการสร้างสุขภาพเพื่อพัฒนาทรัพยากรของชาติ ทั้งเป็นที่เมล็ดพันธุ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ถูกบ่มเพราะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของไทยในฐานะมหาวิทยาลัยอันเป็นศรีสง่าแห่งมหานคร บนฐานปรัชญาที่เชื่อว่า“การศึกษา คือความเจริญงอกงาม”

รายละเอียดของหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

ภาคเรียนที่ 1

-วิชาศึกษาทั่วไป                                                        จำนวน 9 นก
-วิชาชีพครูบังคับ                                                        จำนวน 3 นก
ศษ111จิตสำนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู                        3(2-2-5)
-วิชาเอกสุขศึกษา                                                       จำนวน 6 นก
สขพ101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์             3(2-2-5)
สขพ102 หลักการสาธารณสุขและสุขศึกษา                       3(3-0-6)
                                                                              รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

-วิชาศึกษาทั่วไป                                                         จำนวน 9 นก
-วิชาเอกสุขศึกษา                                                        จำนวน 9 นก
สขพ 103 สุขภาพองค์รวม                                              3(3-0-6)
สขพ 104 โรคและการป้องกันโรค                                     3(3-0-6)
สขป 101 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ                           3(2-2-5)

                                                                                รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

-วิชาศึกษาทั่วไป                                                        จำนวน 3 นก
-วิชาชีพครูบังคับ                                                        จำนวน 6 นก
ศษ201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                        3(2-2-5)
ศษ211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา                                 3(2-2-5)
-วิชาเอกสุขศึกษา                                                       จำนวน 9 นก
สขพ 201 จิตวิทยาทางสุขศึกษา                                     3(3-0-6)
สขพ 204 สิ่งเสพติดศึกษา                                             3(3-0-6)
สขพ 205 เพศศึกษา                                                     3(3-0-6)
                                                                               รวม 18 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

-วิชาศึกษาทั่วไป                                                          จำนวน 3 นก
-วิชาชีพครูบังคับ                                                          จำนวน 6 นก
ศษ241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาสำหรับครู               3(2-2-5)
ศษ202 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู                          3(2-2-5)
-วิชาเอกสุขศึกษา                                                         จำนวน 9 นก
สขพ 202 สุขภาพครอบครัวและชุมชน                                3(2-2-5)
สขพ 203 สุขภาพผู้บริโภค                                              3(3-0-6)
สขป 201 ภาษาอังกฤษในวิชาชีพสุขศึกษา                         3(2-2-5)
                                                                                รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ 1

-วิชาศึกษาทั่วไป                                                         จำนวน 3 นก
-วิชาชีพครูบังคับ                                                         จำนวน 5 นก
ศษ321 วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตร                              3(2-2-5)
ศษ391 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1             2(0-4-2)
-วิชาเอกสุขศึกษา                                                         จำนวน 9 นก
สขพ 301 ความปลอดภัยในชีวิต                                       3(3-0-6)
สขพ 302 การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บ          3(2-2-5)
สขป 302 ทักษะชีวิตและวิกฤติสุขภาพ                               3(3-0-6)
-วิชาเอกสุขศึกษาเลือก

                                                                                จำนวน 3 นกรวม 20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

-วิชาศึกษาทั่วไป                                                           จำนวน 3 นก
-วิชาชีพครูบังคับ                                                           จำนวน 6 นก
ศษ331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้                                       3(2-2-5)
ศษ351 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา                         3(2-2-5)
-วิชาชีพครูเลือก                                                            จำนวน 2 นก
-วิชาเอกสุขศึกษา                                                          จำนวน 6 นก
สขพ 303 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ                         3(2-2-5)
สขป 301 การบริการสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ 3(2-2-5)
-วิชาเอกสุขศึกษาเลือก                                                    จำนวน 3 นก
                                                                                  รวม 20 หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ 1

-วิชาชีพครูบังคับ                                                        จำนวน 5 นก
ศษ471การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้                                3(2-2-5)
ศษ491การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน2             2(0-4-2)
-วิชาเอกสุขศึกษา จำนวน 9 นก
สขป303 การวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ           3(3-0-6)
สขป401 การบริหารจัดการ และการประเมินโครงการสุขภาพ  3(2-2-5)
สขป402 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา  3(2-2-5)
-เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม                   จำนวน 3 นก
-วิชาเลือกเสรี                                                             จำนวน 3 นก
                                                                               รวม 20 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

-วิชาชีพครูบังคับ                                                         จำนวน 6 นก
ศษ481 การออกแบบและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา                                  3(2-2-5)
ศษ461 การประกันคุณภาพและการจัดการการศึกษา              3(2-2-5)
-วิชาเอกสุขศึกษา                                                         จำนวน 3 นก
สขป403 สัมมนาสุขศึกษา                                               3(2-2-5)
-วิชาการสอนวิชาเอก                                                     จำนวน 3 นก
สขป411 การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา                                   3(2-2-5)
-วิชาการสอนวิชาเอกเลือก                                              จำนวน 3 นก
-เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม                    จำนวน 3 นก
-วิชาเลือกเสรี                                                              จำนวน 3 นก
                                                                                รวม 21 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 1

-วิชาชีพครูบังคับ                                                        จำนวน 6 นก
ศษ591 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1      6(1-12-5)
                                                                              รวม 6 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

-วิชาชีพครูบังคับ                                                        จำนวน 6 นก
ศษ592 การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2      6(0-12-6)
                                                                              รวม 6 หน่วยกิต

การเรียนการสอน

            นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในองค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของการวิจัย นิสิตจะได้รับการดูแล ให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการทำวิจัยรวมถึงการสนับสนุนด้านอื่น ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัย โดยประยุกต์ระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเพื่ิอตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

การประกอบอาชีพ

  • ครูสุขศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • นักวิจัยทางสุขศึกษา
  • นักวิชาการทางสุขศึกษา
  • นักพัฒนาชุมชนทางสุขศึกษา
  • นักวิชาชีพทางสุขศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา
  • นักวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้สุขศึกษา
  • นักพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางสุขศึกษา
  • ผู้จัดโครงการส่งเสริม พัฒนาและบริการทางสุขศึกษา
  • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร และการฝึกอบรมทางสุขศึกษา
  • บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
นิสิตของเรา