ภาพรวมของหลักสูตร

           เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพทางด้านครู สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ให้เห็นความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิต  และให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้และการวิจัย  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเท่าทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก  ตลอดจนตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมในการแสวงหาองค์ความรู้และการจัดการเรียนรู้ด้านสุขศึกษาและพลศึกษา    

รายละเอียดหลักสูตร
แสดงทั้งหมด

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ผู้มีประสบการณ์ทางการศึกษา

ผู้ไม่มีประสบกาณ์ทางการศึกษา และประสงค์จะขอใบประกอบวิชาชีพครู

พฐ 501

ปรัชญาทางการศึกษาเพื่อการพัฒนา

3(2-2-5)

พฐ 502 

การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

3(2-2-5)

พฐ 503

จิตวิทยาทางการศึกษา

2(2-0-4)

-

พลบ 501

การพัฒนาหลักสูตรและการสอนทาง       สุขศึกษาและพลศึกษา         

3(2-2-5)

พลบ 502

การบริหารงานสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

รวมจำนวนหน่วยกิต

12

14

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ผู้มีประสบการณ์ทางการศึกษา

ผู้ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษา และประสงค์จะ  ขอใบประกอบวิชาชีพครู

พลบ 503

การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษาและพลศึกษา                            

3(2-2-5)

พลบ...

.........................(วิชาเอก)

6

ศษ 531

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน

2(0-4-2)

-

รวมจำนวนหน่วยกิต

9

11

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ผู้มีประสบการณ์ทางการศึกษา

ผู้ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษา และประสงค์จะ ขอใบประกอบวิชาชีพครู

พฐ 504

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

2(1-2-3)

-

พฐ 505

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู

2(1-2-3)

-

ศษ 532

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1        

3(0-16-0)

-

รวมจำนวนหน่วยกิต

0

7

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ผู้มีประสบการณ์ทางการศึกษา

ผู้ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษา และประสงค์จะ ขอใบประกอบวิชาชีพครู

พลบ 504

การสัมมนาวิจัยทางสุขศึกษาและพลศึกษา                            

2(1-2-3)

พลบ....

...........................(วิชาเลือก)

3

ปพท 691 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท

-

ศษ 533

การปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

3(0-16-0)

-

รวมจำนวนหน่วยกิต

5

8

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ผู้มีประสบการณ์ทางการศึกษา

ผู้ไม่มีประสบการณ์ทางการศึกษา และประสงค์จะ ขอใบประกอบวิชาชีพครู

ปพท 691 

ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท

12

รวมจำนวนหน่วยกิต

12

12

การเรียนการสอน

           นิสิตจะได้รับการศึกษาผ่านวิธีการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิตจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมผ่านทางการเขียนรายงาน การนำเสนองานโดยวิธีบรรยาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์เทคนิคเชิงตัวเลขและสถิติ การศึกษาดูงานในองค์กร หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของการวิจัย นิสิตจะได้รับการดูแล ให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาการทำวิจัยรวมถึงการสนับสนุนด้านอื่น ๆ จากคณะและมหาวิทยาลัย โดยประยุกต์ระบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการเพื่ิอตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

การประกอบอาชีพ

  • อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  • นักวิชาการด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
  • ผู้นำทางการศึกษาด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
  • บุคลากรทางการศึกษาและอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
Our students
หลักสูตรอื่นๆ