คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

อ่านต่อ..
ข่าวสารและกิจกรรม
23 ก.ค.
ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ขอเชิญคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วย คณะพลศึกษา จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา แนะนำ ด้านวิชาการและการควบคุมดูแลนิสิตเพื่อให้ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

อ่านต่อ..
00
แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการนำองค์กรของคณบดีคณะพลศึกษา

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการนำองค์กรของคณบดีคณะพลศึกษา แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการนำองค์กรของ ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและบริหารจัดการคณะพลศึกษาต่อไป โดยสอบถามจากบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง

อ่านต่อ..
28 มี.ค.
รายงานสื่อเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา

รายงานสื่อเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา 

อ่านต่อ..
31 ก.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการทางชีวกลศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการทางชีวกลศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 โดย คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ และ ชมรมนักชีวกลศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบลูโซเทล อ.อ่าวนาง จ.กระบี่

อ่านต่อ..
01 ม.ค.
เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.เกริกวิทย์ พงศ์ศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กำกับดูแลงานสื่อสารองค์กรของคณะ กล่าวถึงการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "เราได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ของเว็บไซต์ใหม่ให้น่าสืบค้นและให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของคณะได้ครบถ้วน ทันสมัย สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชม เป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อและเผยแพร่องค์ความรู้ ทรัพยากรทางวิชาการสู่สาธารณะ ซึ่งในปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างตระหนักถึงความสำคัญในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 คณะพลศึกษา มศว จึงขานรับนโยบายดังกล่าวด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรผ่านเว็บไซต์ใหม่นี้รวมถึงสื่อต่าง ๆ ของคณะที่อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ โดยมุ่งหวังให้ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว การดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่นี้ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนของประชาคมคณะพลศึกษา มศว ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ"  

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์