คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

อ่านต่อ..
ข่าวสารและกิจกรรม
00
เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษานิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ประจำปีการศึกษา 2563

คณะพลศึกษา ประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) คณะพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 แบ่งเป็น ทุนนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนนิสิตเรียนดี

อ่านต่อ..
00
 ดาวน์โหลดใบประกาศเข้าร่วมหรือรูปเล่มProceedding_2020 ที่นี่

ตามที่ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการวันวิชาการคณะพลศึกษานวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารกีฬา 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ทางคณะผู้จัดได้ลงลิ้งไฟล์ certificate  สำหรับผู้เข้าร่วม และ รูปเล่นฉบับเต็ม Proceedding_2020 สามารถดาวน์โหลด ที่นี่

อ่านต่อ..
17 ก.ค.
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟัง

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟัง ONLINE JOURNAL CLUB 2 หลักสูตร ปร.ด.และ วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

อ่านต่อ..
00
ประกาศคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์