คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

อ่านต่อ..
ข่าวสารและกิจกรรม
25 พ.ค.
ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ DARE TO CHANGE

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในปัจจุบัน ทำให้มหาวิทยาลัยได้ทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ จึงอาจทำให้อาจารย์เกิดความไม่สะดวกในการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ Dare to change ซึ่งอาจเป็นการจัดการเรียนการสอน active learning ในรูปแบบ onsite หรือ onlineได้ทัน ดังนั้น เพื่อให้อาจารย์สามารถเตรียมเอกสารข้อมูลในการจัดส่งสมัครเข้าพิจารณาในโครงการได้ครบถ้วน ฝ่ายวิชาการจึงเห็นสมควรให้มีการเลื่อนการปิดรับสมัครการส่งผลงาน จากวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

อ่านต่อ..
00
กองคลังแจ้งข่าว

แจ้งคณาจารย์ บุคลากร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง 1.แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ 2.กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ 3.ว 89 เกี่ยวข้องกับใครบ้าง สามารถดาวน์โหลดหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

อ่านต่อ..
00
 ดาวน์โหลดรูปเล่ม Proceedings

ตามที่ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 10th ICSES and 6th ACPES Conference 2020 แบบออนไลน์ ทางคณะผู้จัดได้ลงลิ้งไฟล์ รูปเล่มฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

อ่านต่อ..
00
ขอเชิญบุคลากรและนิสิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนาทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ของ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผ่านมา ประจำปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์