คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

อ่านต่อ..
ข่าวสารและกิจกรรม
21 พ.ค.
ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการ

สัมมนาวิชาการทางการจัดการกีฬาและนันทนาการ ให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศศ.ม. ปร.ด. สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.รูปแบบออนไลน์ Zoom Meetings

อ่านต่อ..
26 พ.ค.
ขอเชิญครู อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

ตั้งวงเล่าประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ “การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดย วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ มี อ.ดร.อนันต์ มาลารัตน์ ผู้ดำเนินรายการ

อ่านต่อ..
06 มิ.ย.
ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ คณะพลศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิดลีน (ครั้งที่ 4)

ในครั้งนี้แบ่งผลงานออกเป็น 2 ประเภท 1.นวัตกรรมการเรียนการสอน (สายวิชาการ) 2.นวัตกรรมพัฒนากระบวนการทำงาน (สายปฏิบัติการ, สายบริหาร) ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2565

อ่านต่อ..
14 พ.ค.
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลศึกษา ปีการศึกษา 2564

 ช่วงเช้า หัวข้อ ด้านเทคนิคการผลิตสื่อภาพนิ่งเพื่อใช้ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วงบ่าย กลุ่มที่1 บุคลิกภาพทางกายและการสื่อสารสู่การเรียนที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มที่ 2 ผู้นำทางด้านสุขภาพ ยุว อสม.

อ่านต่อ..
วิชาการและหลักสูตร
กิจกรรมที่น่าสนใจ
วีดิทัศน์