เกี่ยวกับคณะ
ความร่วมมือทางวิชาการ

          คณะพลศึกษา มศว มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการในระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตในการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละหลักสูตร