เกี่ยวกับคณะ
ความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ

          คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย อาทิเช่น การร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้ง “ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา” เมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และเรื่องการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพร่วมกัน รวมถึงการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Sports and Exercise Science" เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตในการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละหลักสูตร