เกี่ยวกับคณะ
ความร่วมมือทางวิชาการในต่างประเทศ

          คณะพลศึกษา มศว มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ ในต่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพทางวิชาการในระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและประโยชน์สูงสุดต่อนิสิตในการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละหลักสูตรในต่างประเทศ

       

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

           

Mindanao State University - Iligan Institute of Technology, Philippines

     

           

Ton Duc Thang University, Vietnam   

           

University of Tsukuba, Japan