เกี่ยวกับคณะ
สารจากคณบดี

         

          คณะพลศึกษา มศว เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านกีฬาและสุขภาพของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์และชื่อเสียงมาอย่างยาวนานด้านพลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษามีสมรรถนะหลักที่เป็นที่ยอมรับของสังคมไทยคือการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในทางปฏิบัติ (Practical Excellence) ร่วมกับปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม” คณะพลศึกษาจึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตครูพลศึกษา ครูสุขศึกษา ครูสุขศึกษาและพลศึกษา นักนันทนาการ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติ ความรู้ และคุณธรรม เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
         การอุทิศตนและการมีพันธสัญญาของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การรับใช้สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำให้มีความเชื่อมั่นได้ว่านิสิตที่จะเข้ามาศึกษาต่อในคณะพลศึกษาแห่งนี้จะได้รับความรู้ ประสบการณ์ และการดูแลเป็นอย่างดี ในปัจจุบันคณะพลศึกษาได้จัดสรรทุนการศึกษา การส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ การจ้างงานนิสิตให้เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอน และการทำงานนอกเวลา การตัดสินกีฬา การสอนกีฬา การนำกิจกรรมนันทนาการ และการนำการออกกำลังกาย กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้นิสิตมีรายได้ระหว่างการศึกษาและเพิ่มประสบการณ์ให้กับนิสิต โดยการเปิดโอกาสให้นิสิตได้นำความรู้ในห้องเรียนไปฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียน
         ศูนย์กีฬาสิรินธร ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะพลศึกษา มีความพร้อมด้านสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่รองรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ แก่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และชุมชน ทำให้มั่นใจได้ว่านิสิตที่จะเข้ามาศึกษาในคณะพลศึกษาจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ และคุณธรรม อย่างแท้จริง

                                                                                                       รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด
                                                                                                                    คณบดีคณะพลศึกษา