เกี่ยวกับคณะ
ประวัติคณะ

คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประวัติสืบเนื่องมายาวนานโดยเริ่มตั้งแต่มีการผลิตครูพลศึกษาในปี พ.. 2456 กระทรวงธรรมการได้จัดตั้งสถานฝึกหัดครูพลศึกษาขึ้นที่โรงเรียนมัธยมวัดราชบูรณะ (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบัน) ใช้ชื่อว่า ห้องพลศึกษากลางสังกัดกรมศึกษาธิการ เปิดสอน 2 วิชา คือ มวยไทยและการดัดตนส่วนห้อยโหนหรือยิมนาสติกส์ ต่อมาในปี พ.. 2462 ได้มีการแก้ไขหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนพลศึกษากลางจัดการเรียนการสอนเฉพาะภาคค่ำเวลา 16.00.-19.00.

ต่อมากระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการและได้ตั้งกรมพลศึกษาขึ้นมาในปี พ.. 2476 จากนั้นจึงโอนโรงเรียนพลศึกษากลางมาสังกัดกรมพลศึกษาในปี พ.. 2479  และย้ายมาอยู่ที่อาคารใหม่ในบริเวณกรีฑาสถานแห่งชาติ พร้อมทั้งมีการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรใหม่เมื่อ ต้นปี พ.. 2483  และในปี พ.. 2493 กรมพลศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครูพลศึกษาให้สอดคล้องกับการผลิตครูสามัญอื่น  มีหลักสูตรการเรียน 5 ปี  พร้อมตั้งชื่อใหม่ว่า โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาเรียนเต็มวัน มีหลักสูตรการเรียน 5 ปี และรับนักเรียนประจำ

ในปี พ.. 2497 กระทรวงศึกษาธิการได้ขยายโครงการด้านการฝึกหัดครู โดยตั้งเป็นกรมการฝึกหัดครูขึ้นมาเพื่อรวบรวมการฝึกหัดครูในสังกัดต่างๆ มาไว้ด้วยกัน โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาจึงโอนไปสังกัดแผนกฝึกหัดครูพลานามัย กองโรงเรียนฝึกหัดครู  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม  2498 กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควร ให้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยพลศึกษา โดยจัดหลักสูตรการเรียน 4 ปี และ 2 ปี ผู้เรียนสำเร็จจะได้รับ (.กศ. สูง พลศึกษา) และ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา    (.กศ. พลานามัย)

ในปี พ.. 2501 ได้เปิด โรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัยสังกัดกองส่งเสริมพลศึกษา กรมพลศึกษาเนื่องจากกรมการฝึกหัดครูมีนโยบายให้ผลิตครูพลศึกษาในระดับประถมศึกษาเพราะขาดแคลนครูพลศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หลักสูตรการเรียน 2 ปี ผู้เรียนสำเร็จจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (.กศ. พลานามัย) ปีการศึกษา 2511  คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ได้เปิดวิชาเอกพลานามัย (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)  รับผู้ที่จบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงเข้าศึกษาต่อ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.. พลานามัย)

วันที่ 1 เมษายน พ.. 2513 กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติประกาศตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา พลศึกษาขึ้นเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยมอบให้กรมพลศึกษาดำเนินการผลิตครูพลศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.. พลศึกษา)

ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษาได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 มีหน้าที่ผลิตครูระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ประกอบด้วย 5 คณะวิชาคือ คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  และคณะมนุษยศาสตร์  ซึ่งผลิตบัณฑิตหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี คือ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย และวิชาเอกสังคมศึกษา ในปีการศึกษาเดียวกัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตประสานมิตร  ได้เปิดรับนิสิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เช่นกัน 

การรับนิสิตระดับปริญญาตรี รับทั้งภาคปกติ (หลักสูตร 4 ปี) และภาคสมทบ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ในปีต่อ ๆ มา ได้มีการเปิดรับนิสิตในหลักสูตรอื่น ๆ อีกทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยรับทั้งที่วิทยาเขตพลศึกษา และวิทยาเขตประสานมิตร ดังนี้ พ.ศ. 2517  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา(หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) วิชาโทสุขศึกษา วิชาโทพลศึกษา  วิชาโทบริหารการศึกษา  วิชาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา วิชาโทแนะแนวการศึกษา วิชาโทการศึกษาผู้ใหญ่ และวิชาโทสันทนาการ

ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา พ.ศ. 2518 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกสุขศึกษา (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต วิชาเอกสุขศึกษา (หลักสูตร 4 ปี รับนิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ที่เลือกเรียนวิชาเอกสุขศึกษา) พ.ศ. 2525  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 3 วิชาเอกคือ วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอกสุขศึกษา และวิชาเอกสันทนาการระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษาปี พ.. 2532  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ยุบวิทยาเขตรวมกับคณะพลศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นคณะพลศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2532 จึงถือว่าวันที่ 17 พฤศจิกายน 2532 เป็นวันสถาปนาคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีสถานที่ตั้ง 2 แห่งคือ บริเวณสนามกีฬา แห่งชาติ และที่ประสานมิตร  ทำการเปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  ได้แก่

 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกพลศึกษา และ วิชาเอกสุขศึกษา
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) 3 วิชาเอก คือ วิชาเอกพลศึกษา วิชาเอกสุขศึกษา และวิชาเอกสันทนาการ
 • หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ภาคปกติ) 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษา

 ต่อมาในปีการศึกษา 2533  ได้เปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาพลศึกษา และ ปีการศึกษา 2534 จึงได้เปิดหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (ภาคพิเศษสาขาวิชาสุขศึกษา ต่อมาในปีการศึกษา 2536  คณะพลศึกษาได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาสุขศึกษา

ในเดือนธันวาคม พ.. 2540  โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้ปรับสถานภาพมาเป็นโครงการ จัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคณะพลศึกษา  โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ในปีการศึกษา 2541 โครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และในปีการศึกษา 2542 ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา : การเป็นผู้ฝึกกีฬา

            ปีการศึกษา พ..  2543  คณะพลศึกษาเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษา (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

            ปีการศึกษา พ.. 2544  เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานันทนาการ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

            ปีการศึกษา พ.. 2550  เปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา และเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  แบ่งเป็น

-  ระบบเอก – โท  ประกอบด้วย   วิชาเอกพลศึกษา – วิชาโทสุขศึกษา และวิชาเอกสุขศึกษา– วิชาโท พลศึกษา                                           

 -  ระบบเอกคู่ คือ  วิชาเอกพลศึกษา – วิชาเอกสุขศึกษา

ในเดือนตุลาคม 2552 สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา  ได้ย้ายหน่วยงานมายังอาคารศูนย์กีฬาสิรินธร 

 ปีการศึกษา  2553-2554  คณะพลศึกษาได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรใหม่ของคณะพลศึกษาในทุกระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

1.หลักสูตร การศึกษาบัณฑิต ประกอบด้วยสาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา และสาขาวิชาสุขศึกษาพลศึกษา (เอกคู่)

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับ 2 วิชาเอก คือ สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ

4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เปิดรับ 2 วิชาเอกคือ วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย และวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา

ระดับปริญญาเอก

 1. หลักสูตร การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เปิดรับ 3 วิชาเอก การจัดการเรียนรู้ พลศึกษา การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา  และการบริหารพลศึกษา  
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

และสุขภาพ เปิดรับ 3 วิชาเอก คือ สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬาเทคโนโลยีทางการกีฬาและการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ   

      3.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว เปิดรับ 3 วิชาเอก คือ การจัดการทาง การกีฬา การจัดการนันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนันทนาการ

ระดับปริญญาตรี มี 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

 1. มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

 1. มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
 2. มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

 1. มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

ปริญญาโท มี 1 หลักสูตร  คือ มคอ.2 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาสุขศึกษาและ               พลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และปริญญาเอก มี 1 หลักสูตร คือ มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 2554)

โดยในรอบปีการศึกษา 2555 คณะพลศึกษา ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร ดังนี้

 1. มคอ.2 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
 2. มคอ.2 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
 3. มคอ.2 การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
 4. มคอ.2 วิทยาศาตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 5. มคอ.2 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
 6. มคอ.2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 7. มคอ.2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการกีฬา และนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
 8. มคอ.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 9. มคอ.2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการจัดการกีฬา และนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

ในรอบปีการศึกษา 2556 การดำเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นยังไม่มีการดำเนินการเนื่องจากยังไม่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรแต่มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรเนื่องจากมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรเกษียณอายุในรอบปีการศึกษา 2557 - 2558 คณะพลศึกษาได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 12 หลักสูตร และได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรใหม่ของคณะพลศึกษา ในทุกระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

 ระดับปริญญาตรี  

 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
 2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
 3. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
 4. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

          ระดับปริญญาโท 

 1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

          ระดับปริญญาเอก

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
 2. หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

          ในปีการศึกษา 2559 คณะพลศึกษา ได้ดำเนินการปรับปรุง และปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร เนื่องจากครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร และมีการดำเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร เนื่องจากมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรลาออก

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 1. หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 2. หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 3. หลักสูตร กศ.บ. สาขาวิชาสุขศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 4. หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 1. หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 2. หลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 3. หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2559 คณะพลศึกษาได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรในทุกระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

 สรุปภาพรวมสถานภาพในอดีตจนถึงปัจจุบันของคณะพลศึกษา

           ห้องพลศึกษากลาง                                               พ..  2456 – 2461

          โรงเรียนพลศึกษากลาง                                          ..  2462 – 2492

          โรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษา                                      ..  2493 – 2497

          วิทยาลัยพลศึกษา                                                   พ..  2498 – 2513

          วิทยาลัยวิชาการศึกษาพลศึกษา                                พ..  2513 – 2517

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา       ..  2517 – 2532

          คณะพลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ              17  พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 – ปัจจุบัน

 สภาพทางกายภาพของหน่วยงาน

            คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่เลขที่ 114 สุขุมวิทซอย 23 แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110  และเลขที่ 63 หมู่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120 

คณะพลศึกษา ประกอบด้วยภาควิชา 4 ภาควิชา และสำนักงานคณบดี   ได้แก่

 1. ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สำนักงานตั้งอยู่

ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 1

 1. ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สำนักงานตั้งอยู่

ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 2

 1. ภาควิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สำนักงานตั้งอยู่

ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 2

 1. ภาควิชาสันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สำนักงานตั้งอยู่

ณ อาคาร ศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 1

 1. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สำนักงานตั้งอยู่

ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 2

 1. สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สำนักงานตั้งอยู่ที่

ณ อาคาร 1 โรงฝึกพลศึกษา ชั้น 2

 1. สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สำนักงานตั้งอยู่

ณ อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ชั้น 1   

อาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของคณะพลศึกษา แบ่งออกเป็น 2 แห่ง ดังนี้

 1. คณะพลศึกษา ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร ได้แก่ อาคาร 1 (โรงฝึกพลศึกษา) มีห้องเรียน

6 ห้อง ห้องประชุม 2 ห้อง  ห้องคณบดี 1 ห้อง ห้องปฎิบัติการสำนักงานคณบดี 1 ห้อง ห้องพักอาจารย์ภาควิชา 3 ห้องและห้องจ่ายอุปกรณ์การการสอน 1 ห้อง ห้องประชุมสัมมนา 1 ห้อง อาคาร 14 (อาคารอเนกประสงค์) ชั้น 3 และห้องปฏิบัติการเรียนการสอนลีลาศ 1 ห้อง อาคาร 14 (อาคารอเนกประสงค์) ชั้น 2 ห้องพักและใช้สนามของมหาวิทยาลัย คือ สนามเทนนีส และสนมบาสเกตบอล

      2.คณะพลศึกษา องครักษ์ จังหวัดนครนายก ปัจจุบันได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการ  ศูนย์กีฬาสิรินธร ให้ใช้สถานที่จัดการเรียนการสอน โดยมีอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ ณ ศูนย์กีฬาสิรินธร ประกอบด้วยห้องเรียน 11 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 19 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 1 และ 2 ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาการออกกำลังกาย ห้องปฏิบัติการชีวเคมี ห้องฟิตเนส ห้องปฏิบัติจำลองสภาพอากาศ ห้องงานบริหารและธุรการ ห้องงานคลังและพัสดุ ห้องงานบริการการศึกษา ห้องงานนโยบายและแผน ห้องงานเทคโนโยลีและสารสนเทศ ห้องฝ่ายวิจัย ห้องฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต ห้องฝ่ายอาคารสถานที่ ห้องพัสดุ ห้องงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานภาควิชา 2 ห้อง ห้องจ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอนภาควิชาปฏิบัติ ห้องอื่น ๆ ได้แก่ห้องอาหาร 2 ห้อง  ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องคณบดี และอาคารพร้อมสนามที่ใช้การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ได้แก่อาคารกีฬา 1  อาคารกีฬา 2 อาคารกีฬา 3  สนามกรีฑา 1 สนาม  สนามซอฟท์บอล 1 สนาม

สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามรักบี้ 1 สนาม สนามเทนนิส 1 สนาม สนามเปตอง 2 สนาม สนามยิงธนู 1 สนาม สนามวอลเลย์บอลชายหาด 1 สนาม สนามฮอกกี้ 1 สนาม อาคารฝึกปฏิบัติการทางน้ำ 1 อาคาร ห้องบัณฑิตศึกษา 1 ห้อง ห้องพักอาจารย์ 10 ห้อง และห้องประชุม 3 ห้อง ห้องอื่น ๆ จำนวน 17 ห้อง ได้แก่ ห้องคณบดี 1 ห้อง ห้องรองคณบดี 1 ห้อง ห้องอาหาร 2 ห้อง ห้องหัวหน้าภาควิชา 2 ห้อง  ห้องสำนักงาน 11 ห้อง

 วัฒนธรรมองค์กร  

มีความสามัคคี  มีสปิริต และจิตอาสา
(Unity Spirit and Service Mind)

 ปรัชญา

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  สร้างสรรค์คุณภาพบัณฑิต
(Promoting Quality of Life  Providing Quality Professional)

 ปณิธาน

คณะพลศึกษามีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาด้านสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีวุฒิภาวะทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้นำสังคมทางด้านวิชาชีพ

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

P = Physical Appearance (รูปร่างสง่างาม)

E = Enthusiastic (มีความกระตือรือร้น)

S = Service Mind (มีจิตสำนึกสาธารณะ)

W = Work Smart (ปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด)

 U = Unity (เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน)

วิสัยทัศน์ (Vision)     

มีความโดดเด่นในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้บนฐานของคุณธรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยกิจกรรมทางกาย กีฬา สันทนาการ และสาธารณสุข

 พันธกิจ (Mission)

สร้างสรรค์และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นเลิศด้านกิจกรรมทางกาย กีฬา สันทนาการ และสาธารณสุขเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

เป้าหมายของคณะพลศึกษา (Faculty Goals)

คณะพลศึกษาจะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านพลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุข ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

ค่านิยม (Values)

.กัลยาณมิตร (friendship) การเป็นเพื่อที่ดี เพื่อที่งาม และเพื่อที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม

.การให้เกียรติ (Respect) การเป็นผู้มีเกียรติ การเป็นผู้ให้เกียรติแก่ผู้อื่นและสถานที่ การถ่อมตัวและการไม่เห็นแก่ตัว

.ความเป็นเลิศ (Excellence) การเป็นผู้มีความโดดเด่นด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหาร

.ธรรมมาภิบาล (Good governance) การเป็นผู้มีความซื่อตรง โปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเสมอภาค ส่วนร่วม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล นิติธรรม และการกระจายอำนาจ