เกี่ยวกับคณะ
แนะนำคณะ

     คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียว ในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิต ในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุข โดยมีหลักสูตรการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งทุกหลักสูตรมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจำนวนนิสิตปัจจุบันทุกระดับชั้นรวมกันกว่า 2,000 คน คณะพลศึกษา มศว ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปของยุคศตวรรษที่ 21 นิสิตทุกหลักสูตรของคณะพลศึกษา มศว จะได้รับการฝึกฝน พัฒนาตนผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนและได้รับประสบการณ์ในการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกปีการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษาในทุกหลักสูตร นิสิตจะได้รับการปลูกฝังในเรื่องสมรรถนะหลักของนิสิตคณะพลศึกษา มศว และอัตลักษณ์นิสิต มศว

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะพลศึกษา มศว มีคณาจารย์และศิษย์เก่าที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนสังคมในแง่มุมของการพัฒนาวงการกีฬาและสุขภาพของประเทศผ่านการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆในศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การบริการวิชาการแก่สังคมจวบจนถึงปัจจุบัน

     ปัจจุบันคณะพลศึกษา มศว ประกอบไปด้วยภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งสำนักงานคณบดีและศูนย์กีฬาสิรินธร มีสิ่งอำนวยการเรียนรู้ อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการสอนและการวิจัย รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เพื่อการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คณะพลศึกษา มศว พร้อมขับเคลื่อนรองรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นคณะวิชาชั้นนำระดับอาเซียน และก้าวไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคตต่อไป

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์ (Vision)
     “สถาบันการศึกษาชั้นนำด้านกีฬาและสุขภาพของประเทศไทย” ภายในปี พ.ศ.2568

พันธกิจ (Mission)
     ผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยให้มีลัก ษณะที่พึงประสงค์ตอบสนองทิศทางการพัฒนา ประเทศ โดยผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพ

- สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพมีประโยชน์ในการพัฒนาสุขภาพกายและใจให้กับ สังคมอย่างยั่งยืน

- บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

- ศึกษาสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 ค่านิยม (Core Values)
i - STEP (ไอ-เสต็ป)              

     i = Imperative ตอบความต้องการ

     S = Strength สร้างความเข็มแข็ง

     T = Trust เชื่อถือ มั่นใจ

     E = Excellence ให้ความเป็นเลิศ

     P = Positive Creativity คิดบวก สร้างสรรค์

 สมรรถนะหลัก (Core Competency)

     สร้างคุณค่าด้านความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน

 สมรรถนะหลักของนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( PE SWU Students Core Competency)

     Health Related Fitness          มีสุขสมรรถนะที่ดี
     Communication Skill             มีทักษะการสื่อสาร
     Social Responsibility             มีความรับผิดชอบต่อสังคม