เกี่ยวกับคณะ
แนะนำคณะ

           คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย
           หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีจำนวนนิสิตปัจจุบันทุกระดับชั้นรวมกันมากกว่า 1,000 คน คณะพลศึกษา มศว ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปของยุคศตวรรษที่ 21 นิสิตทุกหลักสูตรของคณะพลศึกษา มศว จะได้รับโอกาสผ่านการเรียนรู้ในชั้นเรียนและประสบการณ์ในการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกปีการศึกษา นอกจากนี้คณะยังจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ด้านการกีฬา โดยจัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” และได้เปิดให้บริการแก่นิสิต นักวิชาการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นับได้ว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียน ที่มีการรวบรวมสิ่งของที่ระลึก เรื่องราวของทั้งกีฬาโอลิมปิกเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ ซีเกมส์ และยังมีประวัติการพลศึกษาของไทยด้วย ตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษาในทุกหลักสูตร นิสิตจะได้รับการปลูกฝังในเรื่องคุณลักษณะเฉพาะของนิสิตคณะพลศึกษา มศว ในด้าน 4 H (Health Heart Head Hand) และอัตลักษณ์นิสิต มศว
           ปัจจุบันคณะพลศึกษา มศว มีภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งสำนักงานคณบดีและศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มศว พร้อมขับเคลื่อนรองรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็นอาเซียน และก้าวไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคต