เกี่ยวกับคณะ
แนะนำคณะ

          คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะพลศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่มุ่งผลิตบัณฑิตในกลุ่มสาขาวิชาทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีหลักสูตรการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งทุกหลักสูตรมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจำนวนนิสิตปัจจุบันทุกระดับชั้นรวมกันกว่า 2,000 คน คณะพลศึกษา มศว ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปของยุคศตวรรษที่ 21 นิสิตทุกหลักสูตรของคณะพลศึกษา มศว จะได้รับการฝึกฝน พัฒนาตนผ่านกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนและได้รับประสบการณ์ในการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกปีการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ทำการศึกษาในทุกหลักสูตร นิสิตจะได้รับการปลูกฝังในเรื่องคุณลักษณะเฉพาะของนิสิตคณะพลศึกษา มศว และอัตลักษณ์นิสิต มศว
          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะพลศึกษา มศว มีคณาจารย์และศิษย์เก่าที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนสังคมในแง่มุมของการพัฒนาวงการกีฬาและสุขภาพของประเทศผ่านการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆในศาสตร์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การบริการวิชาการแก่สังคมจวบจนถึงปัจจุบัน
          ปัจจุบันคณะพลศึกษา มศว มีภาควิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาสุขศึกษา ภาควิชาสันทนาการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งสำนักงานคณบดีและศูนย์กีฬาสิรินธร มีสิ่งอำนวยการเรียนรู้ อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการสอนและการวิจัย รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เพื่อการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คณะพลศึกษา มศว พร้อมขับเคลื่อนรองรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นคณะวิชาชั้นนำระดับอาเซียน และก้าวไปสู่ระดับนานาชาติในอนาคตต่อไป