เกี่ยวกับคณะ
สิ่งอำนวยการเรียนรู้

          สิ่งอำนวยการเรียนรู้ของคณะพลศึกษา มศว ประกอบไปด้วย อาคาร สถานที่ เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในส่วนของอาคาร สถานที่ แบ่งออกเป็น 2 แห่ง ดังนี้

  1. คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

      เป็นที่ตั้งของศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา ประกอบด้วย

  1. อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร เป็นที่ตั้งของสำนักงานคณบดี ห้องปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ห้องปฏิบัติงานของอาจารย์แต่ละภาควิชา ห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง ห้องเรียนบรรยาย ความจุ 90 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง ความจุ 50 ที่นั่ง จำนวน 4 ห้อง และห้องเรียนอัจฉริยะ ความจุ 40 ที่นั่ง 1 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุข 2 ห้อง และพิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. อาคารกีฬา 1 เป็นสนามแข่งขันกีฬาในร่มขนาดมาตรฐาน ขนาด 4,500 ที่นั่ง พร้อมระบบปรับอากาศทั้งหลัง ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนบรรยาย ขนาดความจุ 90 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง ขนาดความจุ 12 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง ห้องนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีห้องปฏิบัติการทั้งการเรียน การสอนและการวิจัย ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย ห้องปฏิบัติการชีวเคมีการกีฬาและการออกกำลังกาย ห้องปฏิบัติการจิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย ห้องปฏิบัติการฝึกจำลองสภาพบรรยากาศบนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ห้องปฏิบัติการวัดองค์ประกอบของร่างกาย ห้องปฏิบัติการทดสอบระบบหัวใจและหลอดเลือด ห้องปฏิบัติการฝึกเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ห้องปฏิบัติการการออกกำลังกายแบบกลุ่ม และห้องจ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอนรายวิชากีฬาและกิจกรรมปฏิบัติ ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนบรรยายขนาดความจุ 50 ที่นั่ง จำนวน 3 ห้อง และสนามกีฬาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชากีฬาและกิจกรรมปฏิบัติ เช่น ฟุตซอล แฮนด์บอล บาสเก็ตบอล แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เซปัคตะกร้อ การฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
  3. อาคารกีฬา 2 เป็นสนามแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาในร่มขนาดมาตรฐาน ขนาดความจุ 4,000 ที่นั่ง ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากีฬาและกิจกรรมปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะ
  4. อาคารกีฬา 3 เป็นสนามแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาในร่มขนาดมาตรฐาน พื้นที่ขนาด 2,500 ตารางเมตร ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชากีฬาและกิจกรรมปฏิบัติต่าง ๆ ของคณะ
  5. สนามกีฬากลาง ซึ่งเป็นสนามกีฬาฟุตบอลและกรีฑาแบบลู่ยางสังเคราะห์ มีอัฒจรรย์ขนาด 4,000 ที่นั่ง และห้องปฏิบัติงานประกอบอาคาร
  6. อาคารฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ ประกอบด้วยสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน 50 เมตร สระกระโดดน้ำ และสระว่ายน้ำสำหรับการฝึกซ้อม มีอัฒจรรย์ขนาด 4,000 ที่นั่ง และห้องปฏิบัติงานประกอบอาคาร

          นอกจากนี้ภายในศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา ยังประกอบไปด้วย สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม สนามรักบี้ 1 สนาม สนามซอฟท์บอล 2 สนาม สนามเทนนิส 7 สนาม สนามเปตอง 10 สนาม สนามยิงธนู 1 สนาม สนามวอลเลย์บอลชายหาด 1 สนาม สนามบาสเก็ตบอลและวอลเลย์บอลกลางแจ้งอย่างละ 1 สนาม

  1. คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

          ประกอบด้วยอาคาร 1 (โรงฝึกพลศึกษา) คณะพลศึกษา เป็นสนามแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาในร่มขนาดมาตรฐานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชากีฬาและกิจกรรมปฏิบัติ และมีห้องปฏิบัติงานประกอบอาคาร ได้แก่ ห้องเรียนความจุ 90 ที่นั่ง จำนวน 1 ห้อง ความจุ 50 ที่นั่ง จำนวน 4 ห้อง ห้องนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 ห้อง ห้องประชุม 2 ห้อง ห้องสำนักงานคณบดี 1 ห้อง ห้องสำนักงานภาควิชา 3 ห้อง ห้องปฏิบัติงานของอาจารย์จำนวน 2 ห้อง ห้องคณบดี ห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง และห้องจ่ายอุปกรณ์การเรียนการสอน 1 ห้อง รวมถึงสนามเทนนิส 2 สนาม และสนามบาสเกตบอลกลางแจ้ง 1 สนาม   

          คณะมีอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย และมีการสำรวจข้อมูล 2 ครั้ง/ปี เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการปฏิบัติงานให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความสะดวก

          คณะพลศึกษาใช้การบริการสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์จากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานแบบรวมศูนย์ โดยมีการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และบุคคลทั่วไป