เกี่ยวกับคณะ
การพัฒนาคุณภาพ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
         จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้มหาวิทยาลัยเลือกใช้ระบบที่จะนำไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาเองได้นั้นถือเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยที่จะเลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ทำการเปรียบเทียบแนวโน้มทิศทางการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คือ การปรับระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) โดยมีเป้าหมายและแผนการดำเนินงานให้ทุกส่วนงานปรับระบบคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์ EdPEx ภายในปีการศึกษา 2562 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าว เมื่อการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 14 กันยายน 2559 คณะพลศึกษา มศว จึงได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับระบบการพัฒนาคุณภาพของคณะให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา

การประกันคุณภาพระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

*ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

ทดสอบ

ทดสอบ

ทดสอบ