เกี่ยวกับคณะ
พิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

         

           "หนึ่งในพิพิธภัณฑ์กีฬาและโอลิมปิกที่ยอดเยี่ยมที่สุดในทวีปเอเชีย"        

           พิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แรกเริ่มก่อตั้งขึ้นจากการที่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในสมัยนั้นได้หารือกับท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อินทรปาณ อดีตคณบดีคณะพลศึกษา มศว ท่านแรกในเรื่องที่เกี่ยวกับการกีฬาและโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งในเวลาต่อมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อินทรปาณ ได้มอบสิ่งของ เหรียญที่ระลึกและของที่ระลึกต่างๆ จากการสะสมของท่าน ในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการกีฬา พลศึกษาและโอลิมปิกเกมส์ ต่อมาปี พ.ศ. 2558 ในสมัยที่ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพลศึกษา มศว ในขณะนั้น ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตปรับปรุงห้องที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อยู่บนชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร เพื่อจัดสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งห้องดังกล่าวนี้เคยเป็นห้องประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยห้องจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ดังนี้  

          ห้องที่ 1 ในห้องนี้ได้ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในขณะที่ท่านทรงกีฬาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้

         

         ห้องที่ 2 เป็นห้องจัดแสดง เรื่องราว ของที่ระลึกจากกีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาซีเกมส์หรือในอดีตเรียกว่า กีฬาเซียปเกมส์ สิ่งของต่างๆในห้องนี้ได้รับการสนับสนุนและบริจาคจาก คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และนักกีฬาทีมชาติ ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการกีฬา

         

         ห้องที่ 3 เป็นห้องจัดแสดงเรื่องราว 100 ปีการพลศึกษาไทย ซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่างการพลศึกษาไทย การกีฬา และโอลิมปิกศึกษา

         

         ห้องที่ 4 เป็นห้องสมุด ในห้องนี้มีหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ขั้นตอนในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ และหนังสือความรู้เกี่ยวกับโอลิมปิกยุคโบราณ โอลิมปิกสมัยใหม่ และปรัชญาโอลิมปิก 

          พิพิธภัณฑ์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าชมฟรี

ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น.-16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อเพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ