เกี่ยวกับคณะ
พิพิธภัณฑ์กีฬา มศว

พิพิธภัณฑ์กีฬามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเริ่มต้นจากท่าน ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ได้พูดคุยกับ ดร.ณัฐ อินทรปาณ อดีตคณบดี คณะพลศึกษา ท่านแรกในเรื่องที่เกี่ยวกับการกีฬาและโอลิมปิกเกมส์ ซึ่งในเวลาต่อมา ดร.ณัฐ อินทรปาณ ได้มอบสิ่งของ เหรียญที่ระลึกและของที่ระลึกต่างๆ จากการที่ท่านเป็นคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ ให้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการกีฬาและพลศึกษาต่อมาคณะพลศึกษาได้ตัดสินใจปรับปรุงห้องสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่อยู่บนชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ซึ่งห้องดังกล่าวนี้เคยเป็นห้องประทับของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ ในวันที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์กีฬาสิรินธร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2541

ห้องที่ 1 ในห้องนี้ได้ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในขณะที่ท่านทรงกีฬาเพื่อเป็นสิริมงคลของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

ห้องที่ 2 เป็นห้องกีฬาเอเชียนเกมส์ กีฬาซีเกมส์หรือในอดีตเรียกว่า กีฬาเซียปเกมส์ สิ่งของต่างๆในห้องนี้ได้รับการสนับสนุนและบริจาคจาก คณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และนักกีฬาทีมชาติ ที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการกีฬา

ห้องที่ 3 เป็นห้อง 100 ปีการพลศึกษาไทย ซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่างการพลศึกษาไทยการกีฬา และโอลิมปิกศึกษาห้องสุดท้ายเป็นห้องที่ 4 ที่เราเรียกว่าเป็นห้องสมุดในห้องนี้มีหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ขั้นตอนในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ และหนังสือความรู้เกี่ยวกับโอลิมปิกโบราณ โอลิมปิกสมัยใหม่ และปรัชญาโอลิมปิก