เกี่ยวกับคณะ
แผนยุทธศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          มหาวิทยาลัยได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ฉบับเดิม สร้างและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์บับใหม่ด้วยพลังสติปัญญาและควมรับผิดชอบของผู้มีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ มีการวางแผนสร้างระบบและกำไกลดำเนินการให้เป็นวาระของมหาวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งสำคัญๆ จากผู้มีส่วนรับผิดชอบมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน จัดระดมความคิดเชิงปฏิบัติการในกรอบต่างๆ หลายต่อหลายครั้ง จนก่อเกิดผนึกความคิด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน เป้าประสงค์ โครงการ ฯลฯ แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2565-2580) คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุก ๆ 6 เดือน ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำคณะพลศึกษา แล้วนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ในปีต่อ ๆ ไป
          แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ.2565-2568) ฉบับนี้ เป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี ที่จัดทำขึ้น โดยคณะกรรมการประจำคณะพลศึกษาจะได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพลศึกษา แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะพลศึกษา มศว เพื่อใช้เป็นกรอบคู่มือการดำเนินการ การติดตามและการประเมินผลให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม คณะพลศึกษา มศว ขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์ธีรเสฎฐ์ ศิรธนานนท์ ที่กรุณาเสียสละเวลามาเป็นวิทยากร รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะพลศึกษา มศว ที่มีส่วนร่วมในการทบทวนและจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ.2565-2568) ฉบับนี้ ให้สำเร็จได้ด้วยดี
1. แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2565 - 2568)
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะพลศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

3. รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะพลศึกษา (รอบ 6 เดือน)
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

4. รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะพลศึกษา (รอบ 12 เดือน)
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก