เกี่ยวกับคณะ
แผนยุทธศาสตร์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีมติอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2553 - 2567) ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 และมหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุก ๆ 6 เดือน ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำคณะพลศึกษา แล้วนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ในปีต่อ ๆ ไป

          แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้ เป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ที่จัดทำขึ้นเป็นฉบับที่ 2 โดยคณะกรรมการประจำคณะพลศึกษาจะได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพลศึกษา แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะพลศึกษา มศว เพื่อใช้เป็นกรอบคู่มือการดำเนินการ การติดตามและการประเมินผลให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม คณะพลศึกษา มศว ขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์ธีรเสฎฐ์  ศิรธนานนท์ ที่กรุณาเสียสละเวลามาเป็นวิทยากร รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะพลศึกษา มศว ที่มีส่วนร่วมในการทบทวนและจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้ ให้สำเร็จได้ด้วยดี

1. แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2567)         

ดาวน์โหลดเอกสาร

2. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพลศึกษา       

ดาวน์โหลดเอกสาร

3. รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพลศึกษา (รอบ 6 เดือน)   

ดาวน์โหลดเอกสาร    

4. รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพลศึกษา (รอบ 12 เดือน)

ดาวน์โหลดเอกสาร