เกี่ยวกับคณะ
แผนยุทธศาสตร์

สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีมติอนุมัติแผนยุทธศาตร์ 15 ปี (พ.ศ.2553 - 2567) ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 และมหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553                        

คณะพลศึกษาได้แปลงแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี แผละแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุก ๆ 6 เดือน ตลอดจนประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำคณะพลศึกษา แล้วนำผลการพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ ในปีต่อ ๆ ไป

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้ เป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ที่จัดทำขึ้นเป็นฉบับที่ 2 โดยคณะกรรมการประจำคณะพลศึกษาได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพลศึกษา แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะพลศึกษาเพื่อใช้เป็นกรอบคู่มือการดำเนินการ การติดตามและการประเมินผลให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม

คณะพลศึกษา ขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์ธีรเสฎฐ์  ศิรธนานนท์ ที่กรุณาเสียสละเวลามาเป็นวิทยากร ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะพลศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการทบทวนและจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ ให้สำเร็จได้ด้วยดี