เกี่ยวกับคณะ
คุณธรรมและความโปร่งใส

คณบดี ผู้บริหารและบุคลากรของคณะพลศึกษาทุกท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต โดยบุคลากรคณะพลศึกษา มีการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ดังต่อไปนี้

มีการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต
มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของคณะพลศึกษา โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง
       1. ความคุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ
       2. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบประมาณที่ตั้งไว้
       3. มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของคณะพลศึกษา โดยมีช่องทาง สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน การใช้จ่ายงบประมาณ

มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะ ดังนี้
       1. โปร่งใส ตรวจสอบได้
       2. ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม
มีการมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ จากผู้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม
การยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในคณะพลศึกษา
       1. มีขั้นตอนการขออนุญาต
       2. มีความสะดวก
       3. มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
       4. มีแนวปฏิบัติ
       5. มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง

การบริหารงานบุคคลของคณะพลศึกษา ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่ม หรือ พวกพ้อง บุคลากรของคณะพลศึกษา ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นดังนี้
       1. เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
       2. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
       3. ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน

บุคลากรของคณะพลศึกษา มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ดังนี้
       1. มุ่งผลสำเร็จของงาน
       2. ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
       3. พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก   

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก      

       บุคลากรของคณะพลศึกษา ไม่มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการใด ๆ