เกี่ยวกับคณะ
วารสารคณะพลศึกษา

                     วารสารคณะพลศึกษา ฉบับปัจจุบันนับเป็นปีที่ 24 ของการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เกี่ยวกับด้านพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับ ปัจจุบันวารสาร ได้ผ่านกระบวนการประเมินและจัดกลุ่มคุณภาพของวารสารไทยจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ให้อยู่ในมาตรฐานกลุ่ม 2 โดยการเผยแพร่ความรู้ การพัฒนาทางวิชาการ และผลงานการวิจัย อันเป็นประโยชน์ให้แก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
                       ในนามคณะพลศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของวารสารคณะพลศึกษา ให้ก้าวต่อไปให้ดียิ่งขึ้นจนไปสู่ระดับสากล เพื่อใช้เป็นเวทีสำหรับการเสนอผลงานและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนเพื่อการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ สู่ความก้าวหน้าของสังคม ในระดับชาติและนานาชาติสืบต่อไป สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ที่สนใจและติดตามผลงานของวารสารคณะพลศึกษาทุกท่าน

วารสารคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิก

กองบรรณาธิการวารสารคณะพลศึกษา

งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 63 หมู่ 7 ถ.รังสิต – นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
 E-mail : peswuresearch@gmail.com
 โทรศัพท์/โทรสาร : 02-249-5000 ต่อ 22515
Line วารสารคณะพลศึกษา : @490qpwdp ลิงค์ หรือ https://lin.ee/RfPrfLN