อาจารย์ ดร.พงศธร สุกิจญาณ

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
อีเมล
ที่อยู่

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

ปริญญาตรี วท.บ. (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555
ปริญญาโท ค.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
ปริญญาเอก ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2562

2557-2562
• ผู้ช่วยสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน School health Program
การส่งเสริมสุขภาพ Health Promotion Action
สุขศึกษาในชุมชน Community Health Education
มรณศึกษา Death Education

• ผู้ช่วยสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ครอบครัวสัมพันธ์ Family Relation
 การตายอย่างมีคุณภาพ Beautiful Death
• ปี 2557 ได้รับทุนการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต (ทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปี 2557 ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต (ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 2/2557)
• เข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้ง ที่ 40 และ41( team captain of Chulalongkorn futsal team )

- อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
- เพศศึกษา
- มรณศึกษา
- การวิ่งเพื่อสุขภาพ
- สมรรถภาพทางกาย

- สุขศึกษา
- เพศศึกษา
- มรณศึกษา
- อาหารและโภชนาการ

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)
พงศธร สุกิจญาณ. และเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์. การจัดการเรียนรู้ด้วยหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเพศศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา (OJED) ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, หน้า 198 - 208; 2557
พงศธร สุกิจญาณ. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้เน้นประสบการณ์และการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสอนเพศศึกษาของนิสิตนักศึกษาครู. วารสารสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) ; 2563
เฉลิม เติมทอง , กฤติณัฎฐ์ นวพงษ์ปวีณ , ปัณณวิชญ์ ปิยะอร่ามวงศ์และพงศธร สุกิจญาณ. ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สถานะ รอตีพิมพ์)

ผลงานวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)
-
ตำรา/ หนังสือ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)

- ผู้ช่วยสอน(โค้ช) โครงการ ACC (Assumption Commercial College) academy football club
- กิจกรรม outdoor, กีฬาฟุตบอล, เดินทางท่องเที่ยว