อาจารย์ ดร.ธัญมา หลายพัฒน์

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
026495000 ต่อ 22520
อีเมล
ที่อยู่

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

เวลาให้คำปรึกษา  ตลอดเวลาที่ไม่มีการเรียนการสอน

Open all section

พ.ศ. 2531 ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูงประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี
พ.ศ. 2546 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2550 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2560 ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2531-2535 พยาบาลวิชาชีพ 4 สังกัดโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
2544- 2548 โรงเรียนพญาไท สังกัด สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2549-2556 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวัชรพล
2557- ปัจจุบัน ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- จิตวิทยาพัฒนาการ การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
- ทักษะชีวิตและวิกฤติสุขภาพ การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา
- การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษา การจัดการความรู้
- แนะแนวสุขภาพ การจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับมัธยมศึกษา สุขภาพชุมชน

รูปแบบและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา ทักษะชีวิต สุขภาพองค์รวม

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ธัญมา หลายพัฒน์. ฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล. (2559). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญาของนิสิตครูสุขศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 5, ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2559), หน้า 48-53
ธัญมา หลายพัฒน์และคณะ.(2559). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนา ทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษา. รายงาน สืบเนื่อง การประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (Conference Proceedings) ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 2: วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.
ธัญมา หลายพัฒน์, กิตติชัย สุธาสิโนบล, ประพันธศิริ สุเสารัจ และบุปผา ปลื้มสำราญ. (2560). การ ประเมินความต้องการจำเป็นของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตสาขาสุขศึกษา. วารสารคณะพลศึกษา ปีทื่20 เล่มที่1 มกราคม - มิถุนายน 2560.

บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)

Thanma Laipat (2015). The Development of Research- Based Learning Process to Enhancing Cognitive Skill for Student Teacher in Undergraduate Program in
Health Education. The International Journal of Arts & Sciences (IJAS) at the Joseph B. Martin Conference Center at Harvard Medical School, Boston,Massachusetts, from 26 to 30 May 2015.
Thanma Laipat Panuphong Lekket Wasswat Chaimongkhon. (2016). The Risk of Accident ‘s student at the end semester in Tormaidaeng Community: Nakhonnayok Province, Thailand. the 5TH BIENNIAL CONVENTION AND INTERNATIONAL at the CAFA Theater, University of San Carlos, Talamban Campus, Cebu City on October 26 - 28, 2016.

หัวหน้าโครงการโรงเรียนเป็นรากฐานแห่งการสร้างสุขภาวะ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ปี 2561 (ต่อเนื่อง 3 ปี) ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ