อาจารย์ ดร.สิงหา จันทน์ขาว

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
026495000 ต่อ 22519
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 210 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร ภาควิชาสุขศึกษา
คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เวลาให้คำปรึกษา
วันพุธ เวลา 13.30-16.30 น.

Open all section

พ.ศ.2558 ปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2550 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ : สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์การทำงาน
ปฏิบัติงานสอนในตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2551 ถึง 31 ส.ค. 2553
ปฏิบัติงานสอนในตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงปัจจุบัน
ประสบการณ์การบริหารงาน
รองเลขาธิการ สมาคมสุขศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2552-2554
เลขาธิการ สมาคมสุขศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
รางวัลที่เคยได้รับ
รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560.

ประสบการณ์สอนในระดับปริญญาตรี ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายวิชารายวิชาสุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์
รายวิชาการสื่อสารสุขภาพ
รายวิชาการสัมมนาสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาการสาธารณสุขเบื้องตัน
รายวิชาพื้นฐานพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และกีฬา
รายวิชาสุขศึกษาชุมชน
รายวิชาสิ่งเสพติดศึกษา
iายวิชาสุขภาพบุคคลและสุขภาพชุมชน
รายวิชาวิทยาการระบาด
รายวิชาโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ
รายวิชาการสื่อสารมวลชนในงานสาธารณสุข
รายวิชาโครงการสุขภาพในโรงเรียนแบบผสมผสาน
รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
รายวิชาชีวิตและครอบครัว
รายวิชาเพศศึกษา
รายวิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา
รายวิชาจริยธรรมวิชาชีพ
รายวิชากิจกรรมสุขศึกษาและการสื่อสารสุขภาพ
รายวิชาหลักการทางสุขศึกษา
รายวิชาอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
รายวิชาการฝึกอบรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รายวิชาการวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผลสุขศึกษาในชุมชน
รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน
รายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโทและเอก ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษากับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาสัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาทบทวนวรรณกรรมในสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาการศึกษาเชิงวิเคราะห์ปรัชญาและหลักการทางสุขศึกษา
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการสอนทางสุขศึกษาและพลศึกษา
รายวิชาการสื่อสารสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
รายวิชาการพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ

การพัฒนาหลักสูตรสุขศึกษา
การจัดการเรียนรู้สุขศึกษา
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
เพศศึกษา
อนามัยชุมชน

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)

1.สิงหา จันทน์ขาว. การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15, ฉบับพิเศษ (ธันวาคม,2555), หน้า 336-351.
2.ทรงพล ต่อนี สิงหา จันทน์ขาว นรุตตม์ สหนาวิน ทรัพย์สตรี แสนทวีสุข และจิราวรรณ ตอฤทธิ์. ผลของกิจกรรมสุขศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมันสูงของประชาชนบ้านบึงกล่ำ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 17 เล่มที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน,2557), หน้า 196-208.
3.ทรงพล ต่อนี นรุตตม์ สหนาวิน สิงหา จันทน์ขาว จิราวรรณ ตอฤทธิ์ และปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์. การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา.วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 17 เล่มที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน,2557), หน้า 197-208.
4.ทรงพล ต่อนี นรุตตม์ สหนาวิน สิงหา จันทน์ขาว ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์ และจิราวรรณ ตอฤทธิ์. ผลของกิจกรรมสุขศึกษาโดยประยุกต์การมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 18 เล่มที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน,2558), หน้า 223-237.
5.ทรงพล ต่อนี และสิงหา จันทน์ขาว. ผลของกิจกรรมสุขศึกษาโดยประยุกต์กระบวนการกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครนายก วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 19 เล่มที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน,2559), หน้า 39-52.

ผลงานวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)

1.สิงหา จันทน์ขาว. ผลของการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใช้สถานการณ์จำลองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.นำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559.
2.สิงหา จันทน์ขาว พันธสิริ คำทูล และฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล. ผลของกิจกรรมสุขศึกษาโดยประยุกต์การใช้ทักษะชีวิตที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันเรื่องเพศและยาเสพติดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้ “สมเด็จย่า” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม.นำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560.
ตำรา/ หนังสือ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิง APA 6th edition)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สุขศึกษาและพลศึกษา .กรุงเทพฯ : องค์การค้าของ สกสค. (คณะกรรมการผู้เรียบเรียง)

ประสบการณ์พิเศษอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
1. การฝึกปฏิบัติงานปฐมพยาบาล ณ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2546
2. การฝึกภาคสนามอนามัยชุมชนผสมผสานการปฏิบัติ จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2546
3. การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง “การศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของชายขายบริการทางเพศในเขตพื้นที่เมืองพัทยา” ปี พ.ศ. 2547
4. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ณ โรงพยาบาลระยอง ปีการศึกษา 2547
5. รองประธานจัดอบรมครูประจำการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 นครปฐม ปีการศึกษา2549
6. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษาในโรงเรียน สถานพยาบาล และชุมชน ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2549
7. การฝึกประสบการณ์การสอนวิชาสุขศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ปีการศึกษา 2549
8. ผู้ช่วยสอนสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2549
9. ผู้ช่วยสอนรายวิชา 2723256 เพศศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2549 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10. ผู้ช่วยสอนรายวิชา 0201108 ครอบครัวสัมพันธ์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. ผู้ช่วยนักวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลของการฝึกโยคะที่มีต่อสุขภาวะของคนไทย” ของสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อินทร์ถมยา เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัย พ.ศ 2550
12. ผู้ช่วยนักวิจัยเรื่อง “การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย” ของ นายนนชัย ศานติบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550
13. ผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ การพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกษา ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2550) ของกองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2550
14. ผู้ช่วยวิทยากร (รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์) ในการจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม พ.ศ.2550 จัดโดยองค์การแฮนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแนล (Handicap International) โครงการในประเทศไทย
15. ผู้ช่วยวิทยากร (รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์) ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลเด็กในโครงการ “Fr. Ray’s Village” ระหว่างวันที่ 17-19 เมษายน พ.ศ. 2551 จัดโดยมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี
16. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร” โครงการค่ายพัฒนาและส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2551
17. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การดำเนินงานสุขศึกษาในชุมชน” ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 มกราคม 2552
18. อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขประจำปีการศึกษา 2551
19. คณะกรรมการจัดทำหนังสือเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
20. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การฝึกภาคสนามการให้สุขศึกษาในชุมชน : กรณีวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา” ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 21 สิงหาคม 2552
21. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
22. คณะกรรมการบริหารสมาคมสุขศึกษาแห่งประเทศไทย ตำแหน่ง รองเลขาธิการสมาคม
23. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และการใช้โปรแกรม SPSS เบื้องต้น” ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 30 เมษายน 2553
24. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และการใช้โปรแกรม SPSS เบื้องต้น” ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553
25. ผู้ออกข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2553
26. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ประจำปีการศึกษา 2552 - 2553
27. คณะกรรมการประเมินงานมาตรฐานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2554 (ภาคใต้)
28. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” ให้กับคณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555
29. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การสอนสุขศึกษา” ให้กับคณาจารย์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในจังหวัด เชียงราย ศรีษะเกษ และนครนายก ปี2556
30. คณะกรรมการประเมินงานมาตรฐานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2557 (ภาคใต้)
31. วิทยากรบรรยายเรื่อง “ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ” ของโครงการ “อบรมเครือข่ายผู้ดำเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและวิทยากรพี่เลี้ยงตำบลจัดการสุขภาพ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10” จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2559
32. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การออกข้อสอบโดยกระบวนการคิดวิเคราะห์” ให้กับคณาจารย์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ที่โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2560
33. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ 4.0 เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ให้กับผู้บริหารโรงเรียนกีฬา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม. ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
34. กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
35. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิจัย ให้กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัสวนสุนันทา
36. วิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ในวันที่ 5 และ 12 มีนาคม 2561
37. วิทยากรบรรยายในการประชุมปฏิบัติการพิจารณาร่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมฟิฟธ์ จอมเทียนพัทยา จ.ชลบุรี จัดโดยกองสุขศึกษา กองสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข