ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา ศรีศิริ

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
อีเมล
ที่อยู่

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

วท.บ. สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2538
ค.ม. ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
ส.ม. สาธารณสุขศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553
D.S.M. Sport Management The United States Sports Academy,USA 2551

1. อาจารย์ สังกัดภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มศว ตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มศว ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน
3. อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ในระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา และสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน
4. อาจารย์ทึ่ปรึกษาชั้นปีในระดับปริญญาตรี และโท สาขาวิชาสุขศึกษา และสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน
5. ผู้ประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปัจจุบัน
6. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัยด้านสุขศึกษา และพิจารณาบทความวิจัยในวารสารต่าง ๆ ทางด้านสุขศึกษา ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน
7. ผู้ประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร/ภาควิชาและระดับคณะ มศว ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน
8. ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจบทความวิจัย ในวารสารเวชศาสตร์ธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2556
9. เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ ธรรมะกับสุขภาพ ให้กับคณะมนุษยศาสตร์ มศว ตั้งแต่ปี 2554
10. เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 
11. รักษาการแทนผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะพลศึกษา 7 ธันวาคม 2559 – 1 มีนาคม 2560

Sununta Srisiri (2012). Effect of Group Squat Exercises to Perform Activity of Daily Living (ADL) In Elderly People. Journal of Research Health. 26(2): 89-96. 
สุนันทา ศรีศิริ (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรและภาวะพึ่งพิงในการปฏิบัติกิจวัตรของผู้สูงอายุ ในกรุงเทพมหานคร เผยแพร่ในการประชุมศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 6 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2555. 
สุนันทา ศรีศิริ (2556). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถภาพแห่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร เผยแพร่ในวารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15, ฉบับพิเศษ ธันวาคม, 2556 หน้า 308-315. 
สุนันทา ศรีศิริ (2557). ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร - วิโรฒ เผยแพร่ในวารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 17, ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน, 2557 หน้า 333 – 346
สุนันทา ศรีศิริ (2557). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพงานประกัน -คุณภาพการศึกษาของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยแพร่ในการประชุม - ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 8 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 หน้า 731-741 
อภิชา น้อมศิริ, สุนันทา ศรีศิริ, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, อนันต์ มาลารัตน์ (2558).การพัฒนาตัวชี้วัดความฉลาดทางสุขภาพด้านเพศสำหรับวัยรุ่นตอนต้น. ธรรมศาสตร์เวชสาร. 15(4): 609- 621.
สุนันทา ศรีศิริ และคณะ (2559). การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการจัดการศึกษาของลักสูตร - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มศว. วารสารคณะพลศึกษา. 19(1): 53-66. 
Sununta Srisiri. (2016). The Love-kindness Meditation and Solution of Human Trafficking in Adolescences: A Systematic Review. Proceeding The International Conference “Human Trafficking/Trade in Buddhist Perspective: Ethical Problems and Solutions according to the Buddhist Teachings” Hosted by National Office of Buddhism And The World Buddhist University At Buddhamonthon Nakhon Pathom, Thailand, July 16, 2016 Page 9.1-9.16.
Sununta Srisiri. (2016). Comparison of Opinions towards Employer Expectation and Actual Situation on Performance in M.A. and Ph.D. (Sport and Recreation Management) Students of Srinakharinwirot University, Thailand. Proceeding 2nd International Conference on Physical Education, Health and Sport Hosted by ASEAN Council Physical Education and Sport At Cagayan De Oro City, Philippine, September 2-5, 2016 Page 41.1-41.10