ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
อีเมล
ที่อยู่

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

ปร.ด. การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว (การจัดการนันทนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. การจัดการนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2546 - 2547 เจ้าหน้าที่คริสตจักรไท
2549 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2556 - 2558 รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพการศึกษา และสารสนเทศ คณะพลศึกษา
2558 - 2560 รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผน และประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ

  นันทนาการชุมชน (Community Recreation)
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อนันทนาการ (Information and Communication Technology for Recreation)
  สิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการ (Recreation Facilities)

อดิศัย มัตเดช, วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว, ชินะโอภาส สะพานทอง. (2561). ศักยภาพทางด้านนันทนาการของสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 14(2)

วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจจากการเรียนด้วยวีดิทัศน์บนอินเตอร์เน็ต. วารสารคณะพลศึกษา. 20(2): 43-52

วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2559). ผลของโปรแกรมการศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เวลาว่างของเด็กในชุมชน. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 19(1): 262-273

วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2558). การพัฒนาเว็บไซต์สารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 18(1): 256-267

วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2557). การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์นันทนาการสำหรับเด็กในสถานสงเคราะห์. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 17(2): 174-185

วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2556). การใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบการเรียนการสอนในสาขาวิชาผู้นำนันทนาการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, ทรงพล ต่อนี, อนงค์ หาญสกุล, ประภาพิมนต์ ปริวัติ, ประสิทธิ์ ปีปทุม, วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว, สราวุธ ชัยวิชิต, จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์, ลักษมี ฉิมวงษ์, และปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์. (2556). ผลของการใช้โปรแกรมให้ความรู้ทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกุล). วารสารคณะพลศึกษา. 16(2): 63 – 57

วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว และรัชราวไล สว่างอรุ่น. (2555). การวิจัยประเมินผลโครงการการอยู่ค่ายพักแรมเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. วารสารคณะพลศึกษา. 15 (Supplement): 547-552

วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2555). ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาผู้นำนันทนาการภาควิชาสันทนาการคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา. 15 (Supplement): 553-559.

วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2555). การศึกษาผลการจัดโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กในสถานสงเคราะห์. วารสารคณะพลศึกษา. 15 (Supplement): 540-546
วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2554). การพัฒนารูปแบบเว็บเพจสารสนเทศด้านนันทนาการชุมชนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต. วารสารคณะพลศึกษา. 15(1): 51-57.

Wipongchai Rongkhankaew. (2011). The Effects of Facebook SupportedInstruction in Information Technology for Recreation.The International Conference of South East Asian University on Physical Education, Recreation, Sport Science and Health, ICSEAU–PERSH, June 10-12, 2011

วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2553). การศึกษาผลของรูปแบบกิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กในสถานสงเคราะห์. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาคณะพลศึกษา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2553.

ตำรา

วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2556). นันทนาการและการบริการชุมชน. กรุงเทพ: คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2555). นันทนาการชุมชน. กรุงเทพ: คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

หนังสือ

วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2549). การจัดการค่ายพักแรม. กรุงเทพฯ: จินดาสาส์นการพิมพ์.

บทความวิชาการ

วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2556).การศึกษาการใช้เวลาว่างเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์.วารสารคณะพลศึกษา. 16(2): 19-29.

วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2554). การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการพื้นที่ทางนันทนาการในสวนสาธารณะ. วารสารคณะพลศึกษา. 14(ฉบับพิเศษ): 49-57.

วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว. (2554). เทคโนโลยีกับการใช้เวลาว่างในประเทศไทย. วารสารคณะพลศึกษา.14(ฉบับพิเศษ): 58-68.

การบริหารหลักสูตร

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ

การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ และการบริการวิชาการแก่สังคม

 อาจารย์พิเศษ วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนันทนาการ, วิชาการจัดและตกแต่งสวนเพื่อนันทนาการวิชาการจัดการทรัพยากรทางนันทนาการ ภาควิชาพลานามัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 วิทยากรบรรยายในเรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์และการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูพลศึกษา และการเป็นผู้นำนันทนาการเพื่อพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพนันทนาการ ยุค 4.0 ให้แก่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาทุนและส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่งานวิจัยและสื่อสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

 วิทยากรบรรยายหัวข้อ สื่อดิจิตอลกับการสื่อสารสุขภาพ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา

 ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และที่ปรึกษาโครงการให้แก่ สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 กองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิวารสารทางวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 หัวหน้าโครงการนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา

 วิทยากรบรรยายหัวข้อ โปรแกรมนันทนาการสำหรับคริสตจักร คริสตจักรไท