อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชินะโอภาส สะพานทอง

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสันทนาการ

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
อีเมล
ไม่มีข้อมูล
ที่อยู่

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาการจัดการนันทนาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้นำนันทนาการ
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพประจำหลักสูตร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2555-2560
3. คณะกรรมการดำเนินบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะพลศึกษา ประจำปีงบประมาณ2558-2559

1. อนาคตภาพเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. อนาคตภาพการจัดการนันทนาการของศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2558-2567)
3. ศักยภาพด้านนันทนาการของสวนสาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร