อาจารย์ ดร.สราวุธ ชัยวิชิต

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
ที่อยู่

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

ศศ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2547
กจ.ม  การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2550
วท.ม. นันทนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
ปร.ด.  การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว (การจัดการนันทนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557

PSL 722 Seminar in Trend and Issues in Leisure Management
PSL 511 Sport and Leisure Management
PSL 514 Strategic Marketing in Sport and Leisure
PSL 529 Special Topics in Sport Management
PER 321 Recreation Management
PER 315 Recreation Program
PER 211 Psychology for Recreation
PER 213 Recreation Activity and Leisure Time Using
PER 112 Physical Activities for Health in Recreation

 นันทนาการ
 การจัดการ
 พลศึกษา

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

สราวุธ ชัยวิชิต. (2557). การพัฒนาเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำนันทนาการ. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 17 (2): 87-97

สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, อนงค์ หาญสกุล, ประสิทธิ์ ปีปทุม, วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว, สราวุธ ชัยวิชิต, จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์, ลักษมี ฉิมวงษ์, ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์. (2556). ผลของการใช้โปรแกรมให้ความรู้ทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกุล). วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 16 (2): 63 – 75

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

สราวุธ ชัยวิชิต. (2560). รูปแบบการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของเจเนอเรชั่นต่างๆ ในจังหวัดนครนายก.การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประเทศไทย 4.0 นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา.
7 กรกฎาคม 2560. 9 ธันวาคม 2559. หน้า 115-128.

สราวุธ ชัยวิชิต. (2559). ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2558. การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา Well Being in 21st Century สุขภาวะองค์รวมในศตวรรษที่ 21. 14 พฤษภาคม 2559. หน้า 206-215