ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
อีเมล
ไม่มีข้อมูล
ที่อยู่

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ. 2541 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขานาฏศิลป์สากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2545 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

1. พ.ศ. 2542 อาจารย์ สังกัดภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. พ.ศ. 2544 – ถึงปัจจุบัน อาจารย์ สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. พ.ศ. 2555 – 2558 เลขานุการหลักสูตรปร.ด.กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. พ.ศ.2556 -2558 เลขานุการหลักสูตรศศ.ม.และปร.ด.การจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน กรรมการประจำหลักสูตรปร.ด.กีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , หลักสูตรศศ.ม.และปร.ด.การจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน เลขานุการภาควิชาสันทนาการ 
7. พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรศศ.ม.และปร.ด.การจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

- นันทนาการท่องเที่ยว
- การละเล่นพื้นเมือง
- การจัดการแสดงและดนตรีในนันทนาการ
- แจ๊สแดนซ์
- การเต้นรำสร้างสรรค์ในนันทนาการ (Creative Dance in Recreation)

สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์. (2542, กรกฎาคม-ธันวาคม). แอโรบิคแดนซ์. วารสารศิลปกรรมศาสตร์. 7(2): 34-42.
สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์. (2554, ธันวาคม). นันทนาการด้านการท่องเที่ยว. วารสารคณะพลศึกษา. 14(ฉบับพิเศษ): 80-86.
สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์.(2554, ธันวาคม). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแจ๊สแดนซ์. วารสารคณะพลศึกษา. 14(ฉบับพิเศษ): 94-103.
รักษ์สินี อัครศวะเมฆ, สุพัชรจิต จิตประไพ, กรุณา นนทรักส์ และสุมนรตี นิ่มเนติพันธ์. (2554). การบริหารจัดการแสดงยิมนาสติกทั่วไปในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
บทความวิจัย
สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์. (2555,มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชา วนก345 นาฏศิลป์ไทยสำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา. 15(1): 39-50.
สิตางค์ กาญจนพรหม, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์. (2555, กรกฎาคม–ธันวาคม). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลเกาะอาดัง จังหวัดสตูล. วารสารคณะพลศึกษา. 15(2): 14-26. 
รณวัฒน์ มณีนิล, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์. (2555, กรกฎาคม–ธันวาคม). การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ. วารสารคณะพลศึกษา. 15(2): 27–37. 
วิธาน จีนาภักดิ์, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์. (2555, กรกฎาคม-ธันวาคม). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่ออุทยานแห่งชาติน้ำตกเอราวัณ จ.กาญจนบุรี. วารสารคณะพลศึกษา. 15(2): 38-47.
นันทสิทธิ์ แก้วทิพยเนตร, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์. (2555, กรกฎาคม-ธันวาคม). พฤติกรรมการดูละครโทรทัศน์ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี. วารสารคณะพลศึกษา. 15(2): 59-69.
ทักสินันท์ แก้วทิพยเนตร, สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์, เทเวศร์ พิริยะพฤนท์. (2555, กรกฎาคม – ธันวาคม). ผลการจัดกิจกรรมนันทนาการที่มีต่อการผ่อนคลายความเครียดของนักกีฬายิมนาสติกลีลารุ่นยุวชนสมโมสารนันทศิลป์ จังหวัดชลบุรี. วารสารคณะพลศึกษา. 15(2): 83-92. 
ว่าที่ร้อยตรีปรมินทร์ อยู่เป็นสุข,สุมนรตรี นิ่มเนติพันฺธ์ (2560).โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์).การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในสำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร.(หน้า 376-391).
ภาวิณี เลิศนวลจันทร์, สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์. (2560) ).โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 วันที่ 3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์).แนวทางการพัฒนาพื้นที่นันทนาการของกรมทหารสื่อสาร.(หน้า 797-809).

วิทยากร/ อาจารย์พิเศษ
- พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,การทำงานเป็นทีมวิทยาลัยตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,การทำงานเป็นทีมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,การทำงานเป็นทีม สถาบันพระปกเกล้า
- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,การทำงานเป็นทีม นิรภัยทางอากาศ
- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,การทำงานเป็นทีม กองบัญชาการทหารสูงสุด
- พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์,การทำงานเป็นทีม กระทรวงยุติธรรม

เกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร

พ.ศ.
2542 ผู้ตัดสินยิมนาสติกลีลานานาชาติ (F.I.G) Federation International of Gymnastics
2560 ประกาศนียบัตร การอบรมกติกายิมนาสติกลีลา ค.ศ.2017-2020 สมามคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
2560 เกียรติบัตร รับเชิญเป็น Co-Chairman ในโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา “ประเทศไทย 4.0 : นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา”

ค.ศ.
2004 Certificate: TC:Jazz Dance :Contemporary Dance Association.,Australia
2005 Certificate : TC:Jazz Dance :Contemporary Dance Association.,Australia
2006 Certificate : School of Tourism,Penghu University,Taiwan
2010 Certificate : Pugetsound University,Washington, USA.
2016 Certificate : 2nd International Conference on Physical Education, Health and Sport :Cagayan de Oro City,Philippines (2-5 September,2016)