ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิน ประจันบาน

บุคลากรสายวิชาการ

หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 22502
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 302 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ. 2532   ปริญญาตรี  วท.บ.(วิทยาศาสตรการกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2537   ปริญญาโท  ค.ม.(พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2538   ปริญญาโท  กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พ.ศ. 2546   ปริญญาเอก ค.ด.(พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    

พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน     อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ.2553 - 2555       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ.2556 - 2557        รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน     หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัสวิชา    ชื่อรายวิชา

PEG831    SEMINAR ON ISSUES AND TRENDS IN ADMINISTRATION IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

PEG849    INDEPENDENT STUDY

PEG637    INDEPENDENT STUDY

PEG521    MOVEMENT ANALYSIS AND MOTOR SKILL LEARNING

PEG503    SEMINAR ON PARADIGMS IN HEALTH EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION

PEG502    RESEARCH METHODOLOGY IN HEALTH EDUCATIONAND PHYSICAL EDUCATION

PPE406    GOLF COACHING AND OFFICIATING

PET403    EXERCISE PHYSIOLOGY

PPE303    PHYSICAL EDUCATION FOR THE DISABLED

PET302    SWIMMING COACHING AND OFFICIATING

PPE204    EXERCISE PHYSIOLOGY

PET211    SWIMMING II

PEP111    SWIMMINGI

ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟ ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ การวิจัยทางการศึกษา การวัดและการสอนพลศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ ประเมินทางการศึกษาเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ การจัดการเรียนรวม การปรับพฤติกรรมเด็กที่มีความต้องการพิเศษผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาของการกีฬาแห่งประเทศไทย

สุกัญญา พานิชเจริญนาม เทเวศร์ พิริยะพฤนท์ สมชาย ไกรสังข์ พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจัญบาน ทศพล ธานีธิติพงษ์ สุขดี.การศึกษาประสิทธิภาพของนิสิตฝึกสอน-ฝึกงานภาควิชาพลศึกษาคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2553. วารสารคณะพลศึกษาปีที่ 14 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม 2554 หน้า 166-175.

ธานีพงศ์ มณีวงศ์ ,พัชร์ชศักดิ์ธัญประจันบาน. ความคิดเห็นของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีต่อการสอนสาระการเรียนรู้พลศึกษาในโรงเรียน  เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชปีการศึกษา 2551. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555 หน้า 174-182

สมศักดิ์ สุขจันทร์,พัชร์ชศักดิ์ธัญประจันบาน. สภาพและความต้องการการออกกำลังกายของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ปีการศึกษา 2552.วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555 หน้า 183-191.

สมชาย บุญแก้ว,พัชร์ชศักดิ์ธัญประจันบาน. สภาพและปัญหาการออกกำลังกายของนักเรียนพื้นที่สีแดง จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2552 .วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555 หน้า 192-199.

วีระศักดิ์ กุลฉะวะ,พัชร์ชศักดิ์ธัญประจันบาน. ผลการเต้นแอโรบิกโดยการถ่วงน้ำหนักที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของหญิง อายุ 35 - 44 ปี.วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2555 หน้า 200-212.

ภานุมาศ วงศ์บุญ, สาธินประจันบาน.อิทธิบาท 4 ของครู พลศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาสถาบัน การพลศึกษา ในเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2556. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 17 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 หน้า 131-140.

ทศพล ธานี, สาธินประจันบาน.การพัฒนาองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานผู้ตัดสินวอลเลย์บอลในร่ม.วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 18 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน2558 หน้า 170-187.

พลเอก สุภาสงวน,ธงชัย เจริญทรัพย์มณี,สาธิน ประจันบาน. ผลการฝึกเอส เอ คิวที่มีต่อความเร็วของนักกีฬาฟุตบอล.PROCEEDINGS งานประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา, 2-3 มิถุนายน 2558 หน้า 45-54.

 เกษม พันธุสะ ,สาธิน ประจันบาน,ปกรณ์ ประจันบาน.การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนิเซีย- มาเลเซีย-ไทย.วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 18 เล่มที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2558 หน้า 104-115.

ธงชาติ พู่เจริญ ,สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์,สาธิน ประจันบาน,นพรัตน์ พบลาภ.การพัฒนากลยุทธ์การผลิตครูพลศึกษาในศตวรรษ ที่ 21.วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 19 เล่มที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2559 หน้า 152-166.

อริญชย์  พรหมเทพ ,สาธิน ประจันบาน,ปกรณ์ ประจันบาน.การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์สมรรถนะของผู้ตัดสินฟุตบอล.วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 19เล่มที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2559หน้า 142-155.

ทวีศักดิ์  ทองคำ,ทศพล ธานี,สาธิน ประจันบาน.พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดปทุมธานี.วารสารประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 8 เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี วันที่ 30 พ.ย. 2559.

ธีรพงศ์ ธิดาปูน,ทศพล ธานี,สาธิน ประจันบาน.สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558.วารสารประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 วันที่ 25 พ.ย. 2559.

ปิยะมาศ ชมภูมี,สาธินประจันบาน.ผลการฝึกรูปแบบเอส เอ คิว ที่มีต่อความคล่องตัวของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล.วารสารประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 วันที่ 25 พ.ย. 2559.

-วรพจน์ จิตวัฒนาธรรม,สาธินประจันบาน.ผลการฝึกเอส เอ คิว ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาของนักกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส.วารสารประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 วันที่ 25 พ.ย. 2559.

กริณา แย้มกลิ่นพุฒ,สาธินประจันบาน.ผลการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยใช้อุปกรณ์ ที อาร์เอ๊กซ์ ที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา.วารสารประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 วันที่ 25 พ.ย. 2559.

อังคนา บุญเสม,อนันต์ มาลารัตน์,สาธิน ประจันบานและธงชัย เจริญทรัพย์มณี พฤติกรรมการออก

กำลังกายและแนวทางการสร้างโปรแกรมพลศึกษาสำหรับนักศึกษา โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม.วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๐.หน้า๑๓๘-๑๕๒.

ฟาวเซีย อัสวิน อะหมัด,สาธิน ประจันบาน. ผลการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่กับการฝึกแรงต้านด้วยยางยืด ที่มีต่อความสามารถในการยืนกระโดดไกล.วารสารประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6 วันที่ 25 พ.ย. 2559.

งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ

สุกัญญาพานิชเจริญนามเทเวศร์ พิริยะพฤนท์ สมชาย ไกรสังข์พัชร์ชศักดิ์ธัญประจันบานทศพล

ธานีธิติพงษ์ สุขดี. การศึกษาประสิทธิภาพของนิสิตฝึกสอน-ฝึกงานภาควิชาพลศึกษาคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2553. วารสารคณะพลศึกษาปีที่ 14 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม 2554 หน้า 166-175

พัชร์ชศักดิ์ ธัญประจันบาน, สุกัญญา พานิชเจริญนาม.ผลการฝึกความอ่อนตัวของสะโพก-ต้นขาด้วยวิธีการเหยียดแบบเคลื่อนที่ที่มีต่อการแยกขาด้านหน้า.วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม 2555 หน้า 134-139. 

สาธินประจันบาน.ผลการฝึกด้วยแรงต้านโดยยางยืดและด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความเร็วในการว่ายน้ำท่าผีเสื้อ.วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 18 เล่มที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2558 หน้า 79-91.

คณะกรรมการ เลขานุการ อาจารย์พิเศษ และกรรมการที่ปรึกษา

กรรมการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา 2552 - 2557

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 - 2560

คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะในนิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตในอุดมคติไทย: บก.๑๑ ปีการศึกษา 2551-2554)

คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (โครงการพัฒนานิสิตเพื่อความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ปีการศึกษา 2552-2554)

คณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา กรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(กกมท.) ปีการศึกษา 2558 - ปัจจุบัน)

ผลงานด้านกีฬา

พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน  - ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาสรีรวิทยาของการกีฬาแห่งประเทศไทย                                                            

พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน  - ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟ กีฬามหาวิทยาลัยโลก 2017 Taipei University Competition  ประเทศไต้หวัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน     อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ.2553 – 2555        อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      

การเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ

สมาชิกสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย (สพสท.)

Health, Physical Education and Recreation of Thailand

สมาชิกสมาคมวิทยาลัยพลศึกษาสมุครสาคร