อาจารย์ ดร.ปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 302 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ.2545 วท.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2551 วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2560 กศ.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัสวิชา

รายวิชา

พลท 223

การเสริมสร้างร่างกาย  

พลบ 101

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์

พลบ 102

สุขศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน

พลท 265

เกมเบ็ดเตล็ด

มศว 145

สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์

พลท 306

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการสอนพลศึกษา

พลท 402

การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน

ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาเนตบอล ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล การสอนพลศึกษา การบริหารทางพลศึกษา และการสอนพลศึกษาในประชาคมอาเซียน

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, ทรงพล ต่อนี, อนงค์ หาญสกุล, ประสิทธิ์ ปีปทุม, วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว, สราวุธ ชัยวิชิต, จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์, ลักษมี ฉิมวงษ์ และปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์. ผลของการใช้โปรแกรมให้ความรู้ทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกุล). วารสารคณะพลศึกษา 2556; 16(St2): 63 – 75.

อนุศักดิ์ สุคง, ธิติพงษ์ สุขดี, ลักษมี ฉิมวงษ์, ไมตรี กุลบุตร, จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์ และปรียาภรณ์    กุลศิริรัตน์. สมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  ปีการศึกษา 2555. วารสารคณะพลศึกษาปีที่ 17 เล่มที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 หน้า 165-173.

จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์, วัฒนา สุทธิพันธุ์ และปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์. ผลการฝึกรูปแบบเอส เอ คิว ของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง ทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 15 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม 2555 หน้า 140-146. จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์ และปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์. การใช้พลังงานของนักกีฬาเนตบอล. วารสาร คณะพลศึกษาปีที่ 15 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม 2555 หน้า 147-153