อาจารย์พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
อีเมล
ไม่มีข้อมูล
ที่อยู่

ห้อง 103 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ. 2553-2555   ครูอัตราจ้างโรงเรียนนวลวรรณศึกษา โรงเรียนเอกชน สังกัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2555-2558   ครูอัตราจ้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ