อาจารย์ ดร.ภาณุ กุศลวงศ์

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 302 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ.2558  ปริญญาเอก ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2552  ปริญญาโท ค.ม.  (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2550  ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พลศึกษา  วิทยาศาสตร์การกีฬา  ศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัว

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ภาณุ กุศลวงศ์. 2553. “ผลของการฝึกความรวดเร็วกับทักษะการเตะเฉียงและการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวกับทักษะการเตะเฉียง ที่มีต่อเวลาตอบสนองของการเตะเฉียงในกีฬาเทควันโด .”
วารสารครุศาสตร์ 5, 1 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 453-465.

ภาณุ กุศลวงศ์. 2558. “ผลของโปรแกรมการฝึก เอส เอ คิว ที่มีต่อเวลาตอบสนองของการเตะตัดในกีฬามวยไทย.” วารสารครุศาสตร์สาร 9, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม): 53-58.

ภาณุ กุศลวงศ์. 2559. “หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ระดับมัธยมศึกษา.” วารสารครุศาสตร์สาร 10, 2

วุฒิบัตรสายดำเทควันโด ดั้ง 5 สถาบันเทควันโดโลก (Kukkiwon)
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ฝึกสอน สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตร Taekwondo Black Belt Seminar # 1
วุฒิบัตรสายดำยูยิตสู ดั้ง 2 สมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสิน สมาคมยูยิตสูแห่งประเทศไทย
ครูสอนว่ายน้ำ (ครู ก.) ตามหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด (Survival Swimming Curriculum) อนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (จามจุรีเกมส์)
ประธานสอบเลื่อนสายกีฬาเทควันโด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ประธานสอบเลื่อนสายกีฬาเทควันโด โรงเรียนสยามกลการ สาขา เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
ประธานสอบเลื่อนสายกีฬาเทควันโด สถาบัน Cats Music and Dance Studio
วิทยากรกีฬาเทควันโด ศูนย์เยาวชนพระราม 8
วิทยากรกีฬาเทควันโด (Taekwondo) เทศบาลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
วิทยากรกีฬาเทควันโด (Taekwondo) เทศบาลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2550
ผู้จัดการทีม เทควันโด มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ฝึกสอน ยูยิตสู มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยากรศิลปะป้องกันตัว ไอคิโด (Aikido) ให้กับนิสิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผู้ตัดสินกีฬายูยิตสู ชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ. 2558
คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬายูยิตสูชิงแชมป์โลก พ.ศ. 2558