อาจารย์ ดร.ลักษมี ฉิมวงษ์

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 103 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ.2551     ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ.2549     วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2553-ปัจจุบัน   อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2550-ปัจจุบัน   ครูสอนว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ การกีฬาแห่งประเทศไทย

วัดและประเมินผลทางพลศึกษา

ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพทางพลศึกษา

กิจกรรมทางกาย

ว่ายน้ำ

กรีฑา

ธิติพงษ์ สุขดีและลักษมี ฉิมวงษ์. (2554). ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชายในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 .วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 14 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม 2554: 176-185

จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์ ลักษมี ฉิมวงษ์และคณะ. (2555).  คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ ของผู้ตัดสินกรีฑาตามทัศนะของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม และนักกรีฑา ในการ

แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15.วารสารคณะพลศึกษา 2555; 15 ฉบับพิเศษ: 79 87

ลักษมี  ฉิมวงษ์และธิติพงษ์  สุขดี. (2556). ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษาของภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา           2555. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 16 เล่ม 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556: 99-109.

อนุศักดิ์ สุคง ลักษมี ฉิมวงษ์ และคณะ. (2557). สมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2555. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 17 เล่มที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557: 165-173.

บทความวิชาการ

ลักษมี ฉิมวงษ์. (2554). การช่วยฟื้นคืนชีพ. วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 14 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม 2554: 118-124

ตำรา/หนังสือ      

วัชรี ฤทธิวัชร์ ลักษมี ฉิมวงษ์และคณะ. (2554). หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ฝ้ายคำ

ลักษมี ฉิมวงษ์และคณะ. (2558). หนังสือแบบเรียนรายวิชาพลศึกษา 1. นนทบุรี: สำนักพิมพ์เอมพันธ์.