อาจารย์ ดร.อนุศักดิ์ สุคง

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 15470
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 103 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ.2562  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2552  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2549  ปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ปัจจัยด้านสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อทักษะกีฬาฟุตบอลของนิสิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจาก โรงเรียนสาธิต มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549
ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจาก โรงเรียนหอวัง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549
เป็นผู้ตัดสินฟุตซอลสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 2 ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551
เป็นผู้ตัดสินฟุตซอล กีฬานักเรียน อายุไม่เกิน 15 ปี และอายุไม่เกิน 18 ปี ของจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2551
เป็นผู้ตัดสินฟุตซอล กีฬานักเรียนมัธยม อายุไม่เกิน 15 ปี และอายุไม่เกิน 18 ปี ณ โรงเรียนสตรีวิทยาลัย 2 กรุงเทพหมานคร พ.ศ. 2551
เป็นผู้ตัดสินกรีฑา กีฬานักเรียน พ.ศ. 2551 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
เป็นผู้ตัดสินฟุตบอลชายหาด นัดอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทย พบ ทีมชาติโอมาน พ.ศ. 2552
เป็นคณะกรรมการนิสิตผู้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสังคมประจำปีการศึกษา 2551
เป็นรองประธานคณะกรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2552
เป็นคณะกรรมการพานักกีฬาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไปแข่งขันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ณ มหาลัยขอนแก่น ได้เหรียญรวมอันดับที่ 4
เป็นคณะกรรมฝ่ายตอนรับงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม พ.ศ. 2553
เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล และกีฬาฟุตซอล ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกีฬาฟุตบอล และฟุตซอล ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวหน้าโครงการบริการชุมชน โครงการการแข่งขันกีฬา SWU CUP