อาจารย์ ดร.ทศพล ธานี

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 15470
ที่อยู่

ห้อง 103 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ.2529 ปริญญาตรี กศ.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2543 ปริญญาโท กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2558 ปริญญาเอก กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

พลท 302

หลักสูตรพลศึกษา                                     

พลท 206

การจัดการแข่งขันกีฬา                                

พลท 223 

วอลเลย์บอล 1

พลท 323

วอลเลย์บอล 2

พลท 365

การฝึก และการตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล

พลท 214

กอล์ฟ

การสอนวิชากอล์ฟ  การสอนวิชาวอลเลย์บอล  การสอนวิชาการพัฒนาหลักสูตร การฝึกและตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ทศพล  ธานี. (2555). การพัฒนาแบบฝึกทักษะวอลเลย์บอลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวอลเลย์บอล ของนิสิต ชั้นปี ที่ 2 ปีการศึกษา 2552 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ของภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษา. 15(ฉบับพิเศษ); 30–37.

ทศพล  ธานี, สาธิน ประจันบาน, และปกรณ์ ประจันบาน.  (2558, มกราคม-มิถุนายน). การพัฒนาองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานผู้ตัดสินวอลเลย์บอลในร่ม. วารสารคณะพลศึกษา. 18(1); 170 - 187.

ธีรพงศ์ ธิดาปูน, ทศพล ธานี, และ สาธิน ประจันบาน. (2559).  สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558. Proceedings การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6. 25 พฤศจิกายน 2559, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.

ทวีศักดิ์ ทองคำ, ทศพล ธานี, และ สาธิน ประจันบาน. (2559).  พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดปทุมธานี. Proceedings การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 6. 25 พฤศจิกายน 2559, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.