อาจารย์ ดร.นภัสวรรณ เจริญชัยภินันท์

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-6495000 ต่อ 22517
อีเมล
ที่อยู่

คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ.2559 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต กศ.ด. สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เอกการบริหารพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ.2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) วิทยาศาสตร์การกีฬา:การเป็นผู้ฝึกกีฬา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

พ.ศ.2545 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พลศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน  อาจารย์คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2557-2559     รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2549             ผู้ช่วยปฏิบัติงานกองพัฒนาบุคลากรกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2547-2548     เจ้าหน้าที่อาสาสมัครลานกีฬากรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์การทำงานอื่นๆ

กรรมการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557 – 2561

รหัสวิชา

รายวิชา

PET 102

ประวัติ ปรัชญาพลศึกษา 

PET 272

กิจกรรมเข้าจังหวะ

PET 102

สุขศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน

PET 265

เกมเบ็ดเตล็ด

SWU 145

สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์

PPE 202

คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ

PET 402

การบริหารและการจัดการพลศึกษาในโรงเรียน

PE 443

หลักการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬา

PE 325

การสอนพลศึกษาสำหรับคนพิเศษ

PE 161

บาสเกตบอล 1

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ศราวุธ ชัยวิชิต, วิมลมาลย์ สมคะเน, วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์,จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์,อนงค์ หาญสกุล. รูปแบบ  

การใช้เวลาว่างของผู้สูงอายุในชุมชนต้นแบบ จังหวัดนครนายก. งานประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 13.

สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, ทรงพล ต่อนี, อนงค์ หาญสกุล, ประสิทธิ์ ปีปทุม, วิพงษ์ชัย ร้องขันแก้ว, สราวุธ ชัยวิชิต, จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์, ลักษมี ฉิมวงษ์ และปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์. ผลของการใช้โปรแกรมให้ความรู้ทางด้านพลศึกษา สุขศึกษา สันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (ศรีวัฒนานุกุล). วารสารคณะพลศึกษา 2556; 16(St2): 63 – 75

อนุศักดิ์ สุคง,ธิติพงษ์ สุขดี,ลักษมี ฉิมวงษ์,ไมตรี กุลบุตร,จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์และปรียาภรณ์  กุลศิริรัตน์.สมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปีการศึกษา 2555. วารสารคณะพลศึกษาปีที่ 17 เล่มที่ 2 กรกฎาคม- ธันวาคม 2557 หน้า 165-173.

จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์,วัฒนา สุทธิพันธุ์,ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์,พรรษสรณ์ วราพงศ์ธนโชติ, แอน มหาคีตะ,ไพญาดา สังข์ทอง,อนุศักดิ์ สุคง,ธิติพงษ์ สุขดี,ลักษมี ฉิมวงษ์,และรัชเดช เครือทิวา.คุณลักษณะที่เป็นจริงและพึงประสงค์ของผู้ตัดสินกรีฑาตามทัศนะของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีมและนักกรีฑา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15. วารสารคณะพลศึกษาปีที่ 15 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม 2555 หน้า 79-87.

จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์,วัฒนา สุทธิพันธุ์,และปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์.ผลการฝึกรูปแบบเอส เอ คิว

ของนักกีฬาบาสเกตบอลหญิง ทีมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารคณะพลศึกษาปีที่ 15 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม 2555 หน้า 140-146.

จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์,และปรียาภรณ์ กุลศิริรัตน์.การใช้พลังงานของนักกีฬาเนตบอล. วารสารคณะพลศึกษาปีที่ 15 (ฉบับพิเศษ) ธันวาคม 2555 หน้า 147-153.

กรรมการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา มหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557 – 2561

ผ่านการฝึกอบรม

พ.ศ. 2544   อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาเนตบอลขั้นพื้นฐานวิทยากรจากประเทศสิงคโปร์

พ.ศ. 2546   อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเนตบอล ณ ประเทศสิงคโปร์

พ.ศ. 2547   อบรมผู้ตัดสินกีฬาเนตบอลระดับนานาชาติ

พ.ศ. 2549   อบรมผู้สอนระดับนานาชาติ ICSC รุ่นที่ 3 โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2561   อบรมผู้สอนระดับนานาชาติ ICSM รุ่นที่ 14 โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับประเทศสหรัฐอเมริกา

การเป็นวิทยากร

พ.ศ. 2546-47   วิทยากรการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาเนตบอลขั้นพื้นฐาน ให้กับวิทยาลัยพลศึกษา ทั้ง  17 แห่งทั่วประเทศ

พ.ศ. 2547        วิทยากรการอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาเนตบอลขั้นพื้นฐาน ให้กับกองการกีฬากรุงเทพมหานคร

 พ.ศ. 2548       วิทยากรการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเนตบอล ณ วิทยาลัยพลศึกษา ชลบุรี

 พ.ศ. 2549        วิทยากรการอบรมผู้ตัดสินกีฬาเนตบอลระดับชาติ ณ สถาบันการพลศึกษา กรุงเทพ (11-15/7/49)

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน   วิทยากรการอบรมผู้ฝึกสอนและตัดสินกีฬาเนตบอลระดับชาติ                               

ผู้ฝึกสอน

พ.ศ. 2547  ผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 4 ณ ประเทศศรีลังกา (4-10 ต.ค.2547)

พ.ศ. 2549  ผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5 ณ ประเทศอินเดีย ( 24-30 ก.ค. 2549)

พ.ศ. 2559   ผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกีฬาประชาชนชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศไทย  ( 31 กรกฎาคม- 8 สิงหาคม พ.ศ.2559)

พ.ศ. 2560   ผู้ช่วยฝึกสอนในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน   ผู้ฝึกสอนชาวไทยของสมาคมเนตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ประวัติทางงานวิจัย

พ.ศ. 2549   งานวิจัยเรื่องผลของการฝึกรูปแบบ เอส เอ คิว ที่มีต่อความคล่องตัวในนักกีฬาเนตบอล

พ.ศ. 2552   งานวิจัย เรื่องการฝึกรูปแบบ SAQ ของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทย

พ.ศ. 2559   งานวิจัย เรื่องการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมการสอนพลศึกษาสำหรับครูที่ไม่มีวุฒิ พลศึกษาในระดับประถมศึกษา