อาจารย์ ดร.ชาญกิจ คำพวง

บุคลากรสายวิชาการ

อาจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 103 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ.2546 ปริญญาตรี วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2550 ปริญญาโท กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2560 ปริญญาเอก ปร.ด. (การบริหารจัดการการกีฬาและการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยบูรพา

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

PPE301

CAMPING ACTIVITIES

PET141

VOLLEYBALL I

PET241

VOLLEYBALL II

PET305

VOLLEYBALL COACHING AND OFFICIATING

PEP271

AEROBIC DANCE I

PPE308

CLASSROOM ACTION RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION

PE212

FUNDAMENTAL RESEARCH IN PHYSICAL EDUCATION

SWU145

WELLNESS AND HEALTHY LIFESTYLE

PEP272

RHYTHMIC ACTIVITIES

ความเชี่ยวชาญทางด้านพลศึกษาและการออกกำลังกาย ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารวารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

ชาญกิจ คำพวง และคณะ (2555). วิเคราะห์นโยบายด้านการพัฒนากีฬาของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร บทความ ตีพิมพ์วารสาร คณะพลศึกษา