ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพญาดา สังข์ทอง

บุคลากรสายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 15470
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 103 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ.2549 ปริญญาตรี วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2551 ปริญญาโท ค.ม. (พลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2557 ปริญญาเอก กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

พลท 204

ลูกเสือ และยุวกาชาด

พลท 404

กิจกรรมค่ายพักแรม                                 

พลท 226

แฮนด์บอล 1

พลท 326

แฮนด์บอล 2

พลท 467

การฝึก และการตัดสินกีฬาแฮนด์บอล

พลท 471

การจัดการเรียนรู้พลศึกษา

พลท 472

การฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้พลศึกษา

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ไพญาดา สังข์ทอง. เข้าถึงสมอง..เข้าถึงการเรียนรู้. วารสารคณะพลศึกษา 2555; 15 ฉบับพิเศษ: 7 – 12.

จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์; และคณะ .คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ ของผู้ตัดสินกรีฑาตามทัศนะของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีม และนักกรีฑา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15.วารสารคณะพลศึกษา 2555; 15 ฉบับพิเศษ: 79 – 87.

 แอน มหาคีตะ,ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์,ไพญาดา สังข์ทอง,ธนัช ยอดดำเนิน. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้าทำงานในสถานประกอบการออกกำลังกาย ตามทัศนะของผู้บริหารธุรกิจด้านการออกกาลังกาย ในเขต. วารสารคณะพลศึกษา 2556(St2); 16 : 76 – 88.

แอน มหาคีตะ,ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์,ไพญาดา สังข์ทอง,ลักษมี ฉิมวงษ์. ความต้องการและความ คาดหวังในการเรียนวิชากิจกรรมพลศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.วารสาร

 คณะพลศึกษา 2559(St1); 16 : 194 208.

การความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference /Abstract /Proceedings)

ศิริวรรณ สุขดี, ธิติพงษ์ สุขดี,  วิทิต มิตรตรานันท์,ไพญาดา สังข์ทอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการออกกำลังกายของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.บรรณาธิการ อนงค์ หาญสกุล.นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะพลศึกษา วันที่ 2-3 มิถุนายน 2558.

ธิติพงษ์ สุขดี,ไพญาดา สังข์ทอง,ดิศรณ์ แก้วคล้าย,เทเวศร์จันทร์หอม,สราวุธ ชัยวิชิต,ความพึงพอใจ

ของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑัติสาขาวิชาพลศึกษา ปีการศึกษา 2558.บรรณาธิการ อนงค์ หาญสกุล.นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2559.

ไพญาดา สังข์ทอง,ธิติพงษ์ สุขดี, พิพัฒน์ ตันวิบูลย์วงศ์,ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาที่มีต่อการบริหาร จัดการสถานศึกษาสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู.บรรณาธิการ อนงค์ หาญสกุล.นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะพลศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2559.