ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แอน มหาคีตะ

บุคลากรสายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 103 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ.2542 วท.บ พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2544 กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2557 ปร.ด. การกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการทางการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

PE432

MASS COMMUNICATION IN SPORTS

SWU145

WELLNESS HEALTHY LIFESTYLE

PPE304

SPORT SOCIETY AND CULTURE

PE312

SPORTS IN THE SOCIETY AND CULTURE

PE435

FITNESS AND AGING

PE213

ENGLISH FOR PHYSICAL EDUCATION PROFESSION

HE318

ENGLISH FOR PROFESSIONAL HEALTH EDUCATION I

PE391

TRACK AND FIELD COACHING AND OFFICIATING

PEP301

ATHLETICS COACHING AND TECHNICAL OFFICIATIN

PPE202

MORALS AND ETHICS FOR PHYSICAL EDUCAITION TEACHERS

PET151

ATHLETICS 1

PET152

ATHLETICS 2

PES431

SPORT COMPETITION MANAGEMENT

PEC302

PROFESSIONAL ENGLISH II

PSL525

SPORT MANAGEMENT FOR PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS

พลศึกษา กีฬา และการจัดการทางการกีฬา

บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
แอน มหาคีตะ. Oscar Pistorius: Overcoming his disability. วารสารคณะพลศึกษา. 2555; ฉบับพิเศษ: 1-6
จีรนันท์ เจริญชัยภินันท์, วัฒนา สุทธิพันธุ์, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, พรรษสรณ์ วราพงศ์ธนโชติ,แอน มหาคีตะ, ไพญาดา สังข์ทอง และคณะ. คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของผู้
ตัดสินกรีฑาตามทัศนะของ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ควบคุมทีมและนักกรีฑาในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15. วารสารคณะพลศึกษา. 2555; ฉบับพิเศษ:79-87
แอน มหาคีตะ, ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์, ไพญาดา สังข์ทอง, ธนัช ยอดดำเนิน. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักพลศึกษาที่จะเข้าทำในการสถานประกอบการออกกำลังกาย ตามทัศนะของผู้
บริหารธุรกิจด้านการออกกำลังกายในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารคณะพลศึกษา. 2556; 2: 76-78
แอน มหาคีตะ. รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรกีฬาคนพิการในประเทศไทย. วารสารคณะพลศึกษา. 2557; 1: 163-175
ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์,แอน มหาคีตะ,ไพญาดา สังข์ทอง,ลักษมี ฉิมวงษ์. ความต้องการและความคาดหวังในการเรียนวิชากิจกรรมพลศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.วารสาร
คณะพลศึกษา 2559(St1); 16 : 194 – 208.

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
แอน มหาคีตะ. รูปแบบการบริหารจัดการองค์กรกีฬาคนพิการในประเทศไทย. เอกสารประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) 27 – 28 มีนาคม 2557; 54-69; กรุงเทพ, ประเทศไทย