นายสายชล ใจเย็น

บุคลากรสายปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติงานช่าง

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-6495000 ต่อ 27010
อีเมล
ที่อยู่

ชั้น  2 อาคารกีฬา 2 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120