นายพิษณุ วงศ์ยะรา

บุคลากรสายปฏิบัติการ

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 2

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-6495000 ต่อ 27010
อีเมล
ไม่มีข้อมูล
ที่อยู่

ชั้น 2 อาคารกีฬา 2 คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120