นางสาวคณิตา คุ้มสิงสัน

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นักวิทยาศาสตร์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
ไม่มีข้อมูล
อีเมล
ที่อยู่

ห้องพัก ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา อาคาร อาคารกีฬายิม 1
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ. 2556 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2561 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ในระดับปริญญาตรี จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศึกษาต่อในระดับปริญญาโทปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และในระหว่างทำการศึกษาได้ฝึกประสบการณ์เป็นผู้ช่วยวิจัยให้กับ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และนิสิตระดับปริญญาตรี โท เอก ในการเก็บข้อมูลวิจัยที่หลากหลายรูปแบบ ในเชิงทดลอง ปฏิบัติ สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬาในการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาระดับทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดี

- ผู้ช่วยอาจารย์ภาควิชาสอนนิสิตระดับปริญญาตรีในการใช้เครื่องมือทางการวิจัย (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
- SWU 132 Personal Fitness
- SWU 133 Jogging for health

- วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเบื้องต้น
- สมรรถนะทางการกีฬาและการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา
- การฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการกีฬา

- แนะนำการออกกำลังกายให้บุคคลทั่วไป
- แนะนำการเก็บข้อมูลทางวิจัยให้นิสิตระดับปริญญาตรี และโท
- กิจกรรมยามว่างที่สนใจ ได้แก่ เล่นฟุตบอล วิ่ง ปั่นจักรยาน เดินทางท่องเที่ยว และ กีฬาE-Sport