นางสาวโชติรส ปั้นตระกูล

บุคลากรสายปฏิบัติการ

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 22502
อีเมล
ที่อยู่

ห้อง 201 ชั้น 2 สำนักงานภาคพลศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

Open all section

พ.ศ.2544 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา

พ.ศ. 2544-2547 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( พนักงานธุรการ)
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)