นางสาวขวัญเรือน วสุอุดม

บุคลากรสายปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์
02-6495000 ต่อ 22554
อีเมล
ที่อยู่

ชั้น 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120